Fornlämningar i Karlskoga socken
1-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-
Raä.nr Ek karta Art Fastighet Beskrivning
1 10E 6h

Milstolpe

Bofors skjutfält Milstolpe gjutjärn 0.8 m. h., 0.39 m. br. och 3.5 cm. tj. Text: B V H 3/4 Mil ÅR 1847. Postament 1x1 m. st. och 0.3 m. h. av 0.4-0.6 m. st. stenar. Beskrivning efter inv. 1956. Ej bes. i fält vid rev. inv. 1993.
2 10E 6h Milstolpe
Milstolpe gjutjärn av samma storlek och utseende som fornl. nr. 1. Text: B V H 1 MIL Gjutmärke Gjutmärke ÅR 1847 Milstolpen är rest i gråstenspostamet ca 1x1 m. st. och 0.4 m. h. av 0.3-0.7 m. st. stenar. Ej bes. i fält vid rev. inv. 1993. Beskrivning enligt inv. 1956.
3 10E 4f Berghäll med inristningar "(Namnhällarna)". Berghäll med inristningar 11x6 m. (180-380 gon). Inristningarna utgörs av spridda bokstäver, årtal samt en runristning(sentida). Hälens SV del korsas av en traktorväg (170-370 gon). Ett av årtalen är 1780. Gården omedelbart N om hällen heter Namnhällarna efter ristningen.
4 10E 4f Fyndplats för stenyxa

6 10E 8f

Bro

Ö. Kärne 1:28, 1:9. 1:10 Stenvalvbro 10x5 m. st. (90-290 gon) slagen i två valv ca 2 m. l., 1 m. h. Bron är byggd av huggna gråstensblock 0.5-1 m. st. Vägbeläggning av grus. Enligt inv. 1956 skal på två gjutna mittstag inskritionen 'Kväggeshyttan' ha funnits. Vid inv. 87 var broräcket ersatt med järnräcke på betongplintar.
7 10E 8f Milstolpe V. Kärne 1:12 Milstolpe gjutjårn 0.4 m. br. (170-370 gon) 0.03 m. tj. och 0.9 m. h. Räfflad yta. Inskrift mot VSV: I. H. MJL CAYLSKOGA BERGSLAG. Postament av huggen gråsten 1.1x1.1 m. st. (170-370 gon) och 1 m. h.
8 10E 9f Milstolpe Silverhyttan 1:1 Milstolpe gjutjärn 1.18 m. h., 0.43 m. br. vid basen och 0.37-0.2 m. br. upptill samt 0.02 m. tj. Räfflad yta. Upptill är en kungakrona. På Ö sidan är texten: GUSTAF III S. G. V. KONUNG 1. MJL 1776 JH. AB. HAMILTON L. H. Postament av huggen, murad gråsten 0.97 m. h., 1.14x1.14 m. st. På V sidan om milstolpen är text inhuggen i postamentet: 1905 KP KT. WK (se skiss i pärm).
9 11E 0f Milstolpe Silverhyttan 1:1 Milstople av järn räfflad yta 0.9 m. h., 0.4-0.3 m. br. (10-210 gon) vid basen och 0.03 m. tj. På Ö sidan är texten: I. F. MJL CAYLSKOGA BEYGSLAG. Postament av huggen gråsten 1.15x1.03 m. st. (80-280 gon) av 0.5-1 m. st. stenar samt 0.8-1.03 m. h.
10 10E 9f

Hyttområde

Silverhyttan 1:1 "Silverhyttan". Hyttområde 170x65 m. st. (160-360 gon) bestående av en plats för hytta, 2 kolhusgrunder med uppfartsramper, 1 kvarngrund ?, 4 byggnadsgrunder och ett slaggvarp. 20-30 m. V om skärning bruknigsväg-bäck är: 1) Plats för hytta. Enl. uppgift lämnad vid inv. 1956. på platsen är nu starkt kolbemängd trädgårdsmark. Cirka 25 m. 15 gon om skärning brukningsväg-bäck är SSV hörnet av: 2) Grund efter kolhus 32x12 m. st. (180-380 gon) och 0.4-1 m. h. I N är en 2 m. br. öppning. Beväxt med lövsly. 2 m. NNV om kolhuset är en uppfartsramp 21x4 m. (180-380 gon) och intill 4 m. h. av 0.6-1.3 m. st. stenar.25 m. 70 gon om NNV hörnet av nr. 1 är NV hörnet av och 20 m. 280 gon om V hörnet av fritidshus är NÖ hörnet av: 3) Grund efter kolhus 30x12 m. st. (170-370 gon) och 0.5-1 m. h. av 0.4-1 m. st. stenar. 2 m. 380 gon om NNV kortsidan av kolhuset är en uppfartsramp 18x3.
11 10E 5e Milstolpe
Milstolpe gjutjärn 1.18 m. h., 0.44 m. br. och 0.03 m. tj. Milstolpens postament ca 1.1x1.1 m. och 0.75 m. h. av huggna stenblock 1.1 m. l. Text: GUSTAF III S.G.V. KONUNG 1 MIL 1776 JH. AB. HAMILTON. L.H. (se bild i pärm).
12 10E 5e Milstolpe
Milstolpe gjutjärn 1 m. h., 0.4 m. br. och 0.03 m. tj. Text: 1. H. MJL CAYLSKOGA BEYGSLAG. Postament 0.9x0.9 och 0.9-1 m. h. Murat av huggna stenblock 0.9x0.3 m. st.
13 10E 5f Minnessten
Minnessten granit 3.4 m. h., 1.9 m. br. (80-280 gon) och 1 m. tj. Ca 2.5 m. från basen är stenen prydd med en vasakärve i relief. Text: TILL MINNE AF CARL IX ODLINGENS FRÄMJARE I DENNA BYGD SOM BÄR HANS NAMN RESTES STENEN DEN 30 OKTOBER 1911 TREHUNDRA ÅR EFTER HANS DÖD. Texten är förgylld. Framför stenen en plattform 2 m. l., 1 m. br. (80-280 gon) och 0.25 m. h. I de hörn som är mot gatan finns 2 granitklot 0.35 m. i diam.
14 10E 5e Stenbro
Stenbro slagen i ett valv ca 8 m. l. och 6 m. br. Valvet är ca 1.5 m. br. Bron är byggd av tuktade grråstenar 0.5-1 m. l. Bron är ca 5 m. h. Räcke av cementstolpar och balkar. På S sidan är valvet något utrasat.
15 10E 6f Milstolpe
Milstolpe gjutjärn 1.02 m. h., 0.39 m. br. (N-S) och 0.03 m. tj. Text: I. H. MJL CAYLSKOGA BEYGSLAG. Står i postament 1x1 m. (N-S) 0.9 m. h. tuktad gråsten.
16 10E 7f Grav Källmo 1:35 Stensättning ca 11 m. i diam. och 0.3 m. h. Fyllning av 0.1-0.4 m. st. stenar delvis övertorvad. I anläggningens V del finns 4 st. gropar 0.7-1 m. i diam. och 0.2-0.4 m. dj. Runt kanten finns framförallt i S och V glest liggande större stenar 0.2x0.5-0.4x0.7 m. st. dessa tillhör möjligen en usprunglig kantkedja. Anläggningen är beväxt med ungbjörk och är belamrad med avverkningsrester och ris.
17 10E 7f Milstolpe Gälleråsen 1:18 Milstolpe gjutjärn 1.15 m. h. 0.2-0.45 m. br. (N-S) och 0.04 m. tj. Text mot V: Gustav III S. G. V. Konung 1 MJL 1776 3 H. AB. HAMILTON L.H. Står i ett av vägbanken halvt begravt postament uppskattningsvis 1x1 m. st. (N-S) och 0.4 m. h. av huggen gråsten.
18 10E 5f Hembygdsgård "Karlskoga hembygdsgård". Hembygdsgård med tillhörande område begränsat i N,V och S av gärdsgård (trä), i Ö av mindre asfalterad väg. 6 byggnader. 6 m. 220 gon om huvudbyggnadens SV hörn är: 1 Milstolpe gjutjärn 1.19 m. h., 0.44 m. br. (N-S) och 0.04 m. tj. Text: GUSTAF III S.G.V KONUNG 1 MJL 1776 J.H. A.B. HAMILTON L.H. står i postament 0.84x0.78 m. (N-S) 0.7 m. h. tuktad gråsten. Milstolpen är hitflyttad.
19 10E 5g

Minnessten


Minnessten granit 2.5 m. h., 0.7 m. br. (NV-SÖ), 0.4-0.65 m. tj. Under Gustaf V:s krönta namnchiffer följande text: BROARNA BYGGDES ÅR 1931 LANDSHÖVDING I LÄNET BROR C. HASSELROT.
20 10E 5g Hyttområde "Immetorpshyttan". Hyttområde 110x110 m. (NÖ-SV) bestående av: 1) Masugsruin rund 20 m. i diam. 5-6 m. h. På krönet en närmast rund grop 4 m. i diam. och 0.5 m. dj. I ytan tegel och slagg. 5 m. SÖ om 1) finns 2) Ruinkulle efter rostugn närmast rund 11 m. i diam. och 2 m. h. I mitten en krans av sinnersten 4 m. i diam. av 0.3-0.4 m. st. stenar. Runt om 1) och 2) finns. 3) Rester av hyttans murar. a) NÖ långsidan, 21 m. l. (130-330 gon) och 2-2.5 m. h. b) SÖ kortsidan, 10 m. l. och 2-2.5 m. h. c) SV långsidan, 6 m. l. och 1-1.5 m. h. d) NV kortsidan utgörs av en jordvall, 10 m.l. och 2 m. h. Längs krönet på hyttmurens NÖ långsida finns. 4) Terrass ca 4 m. br. vars NÖ kant bildar basen till: 5) Skyddsmur ca 32 m. l. och 4 m. h. Från hyttbacken i NÖ har en horisontell malmbrygga gått till hyttan. I Ö kanten av området är: 6) Slaggvarp 18x10 m. och 0.5-1 m. h. Bestående av lättfluten blå-grön hyttslagg. Hyttbacken har legat på ängen centalt i området. Här finns svaga rester av kolhus samt under husgrunden. Marken har är svart och starkt kolbemängd. Området beväxt med lövträd samt i bäckravinen lövsly.
21 10E 5g Stenbro
Stenbro. Stenbron har ersatts av en betongbro. Ingenting finns kvar av stenbron.
22 10E 5g Milstolpe
Milstolpe gjutjärn 0.9 m. h., 0.39 m. br. (120-320 gon), 0.025 m. tj. Text: I. H. MJL CAYLSKOGA BEYGSLAG Står i postament 1.1x1.1 m. (120-320 gon) 0.7 m. h. tuktad gråsten. Stolpens knopp överst i enlighet med fornl. 12 är avslagen.
23 10E 5h (Gränsmärke) Villingsberg Gränssten, granit 1.5 m. h. och 1.2 m. br. Stenen mot vägen bildande en kant utgörande gräns mellan Karlskoga och Edsbergs härader. (skiss se pärm).
24 10E 5g Stenbro
Stenbro 7 m. l., 7.5 m. br. (NV-SÖ) slagen i ett kvadratiskt valv. Valvet är 2 m. br. och 1.5 m. h. Överliggarna har ersats med betong.
25 10E 9g Hälsokälla Gällsjöhöjden 1:4 "Pyr-Brittas Källa". Hälsokälla 1.5x1.5 m. st. (N-S) kantskodd med bräder källan har utlopp åt Ö. Källan började användas under 1800-talets senare del av Pyr-Britta vilken i en vision fick källan anvisad av en kristusgestalt. Vattnet botade värk och utslag genom bad och inmundigande. Slantar offrades även.
26ab 10E 9f Hyttområde, slaggvarp Hållsjö Hyttebacke 1:1 "Hållsjöhyttan". a) Hyttområde 60x50 m. (NNV-SSÖ) bestående av en hyttruin, en uppfartsramp, en blästerkammare (?) och en rostugn ? 1) Hyttruin 20 m. i diam. och 3 m. h. I mitten är en grop 4 m. i diam. och 2.5 m. dj. Gropen begränsas i N kanten av en mur 8 m. l. (Ö-V) från insidan 0.4-0.8 m. synlig höjd bestående av 0.4-1.3 m. st. stenar. 1 m. innanför och S om yttre muren är rester efter masugnspipan 4 m. l. (ÖNÖ-VSV) 0.6-0.7 m. h. Beväxt med lövsly och granplantor samt belamrad med avverkningsrester. 4 m. V om nr. 1 är NNV änden av: 2) Uppfartsramp till masugnen 12x6 m. med raserad diffus fortsättning mot NNV och intill 5 m. h. mot Ö och masugnen. Uppbyggd av kallmuard gråsten 0.3-1 m. st. I ÖNÖ kanten mot masugnen är 2 terrasskanter 9-12 m. l. Anläggningen är beväxt med lövsly och belamrad med avverkningsrester. 2 m. 140 gon om nr. 1 är: 3) Blästerkammare (?) 8x6-7 m. (135-335 gon) Anlagd i sluttning mot NÖ och bäck med öppning mot bäcken. Uppbyggd av 0.6-1.2 m. st. gråsten. Inre höjd 1.5-2.5 m. 9 m. 195 gon om nr. 1 är: 4) Förhöjning 6 m. i diam. och 0.6 m. h. Starkt jordbemängd samt innehållande slagg och skrotsten. Rest efter rostugn ? I anslutning till ovanstående ä rasmassor från slänten vilka kan överlagra ytterligare lämningar. Den intilliggande bäckfåran är stenskodd i anslutnng till masugn och blästerkammare. 15 m. 380 gon om nr. 1 är en källargrund (?) ingrävd i sluttningen mot SÖ. 3x2 m. st. (160-360 gon) och ca 1 m. dj. av murad slaggsten. Ca 7 m. S och 60 m. V m hyttruin är: b) Slaggvarp 270x40-115 m. st. (N-S) och intill 2 m. h. Starkt skadat av schaktningar och täkter samt övertvärat av landsväg i SSÖ delen och av infartsvägar till sommarstugor i S och Ö samt av mindre brukningsvägar i SSV och N. På slaggvarpets mellersta del är två sommarstugetomter med till stor del utplanade slaggmassor. Slagg förekommer även i strandplanet. Hyttom. utgö. av hyggesom. bel. med avverkningsr. och stubbar helt överväxt med lövsly samt samt överpl. även på hyttruinen med ca 1-åriga granplantor.
27 10E 9e Offerkälla, plats för Nolby 1:1 Offerkälla, plats för. Enligt inv. 1956 urspr. närmast rund ca 1.5 m. i diam. 0.3-0.4 m. dj. Påtr. ej vid rev. 1987. På platsen är sumpig hagmark med ett flertal dypölar samt vattenfyllda traktorspår. Enligt uppgift lämnad vid förra inv. av Jacob johansson född den 1 maj 1886 bosatt Björntorpet, Kedjeåsen har pengar påträffats i denna källa. Johansson har själv hittat slantar här.
28 10E 7g Milstolpe Skråmmen 1:28 Milstolpe gjutjärn 1.1 m. h., 0.3-0.4 m. br. (120-320 gon) och 0.03 m. tj. Krönt inskrift mot SSV: 1/2 MIL (järntecken) CARLSKOGA BERGSLAG 1857. Postament kvadratiskt 1x1 m. st. och 1 m. h. av huggen gråsten.
29 10E 8h

Hyttområde

Karlsdal 1:1 "Karlsdals hytta". Hyttområde 370x60-185 m. st. (85-285 gon) bestående av 1 hyttruin med masugn samt plats för masugn och 3 rostugnar, 1 blästerkammare, 1 malmtorg med två huvudbanegrunder, 1 järnvägsbank för malm och kolbana, 2 kolhusgrunder, 4 uppfartsramper, 1 fördämningsvall, 3 byggnadsgrunder, 1 appartathus och 1 slaggvarp. 1) Hyttruin 60x30-35 m. st. (115-315 gon) bestående av 0.5-4 m. h. murar av slaggsten och intill 2.5x0.7 m. st. huggna gråstensblock indelad i ett lägre och ett högre plan avgränsade av en 1-1.5 m. h. mur av slaggsten. 26 m. 290 gon om ruinens ÖNÖ hörn är: Masugnsruin kvadratisk 8.5x8.5 m. st. (15-215 gon) 4 m. h. mot N och 1.5 m. h. mot S av 1.4-1.6 m. tj. väggar av intill 3x0.7 m. st. gråstensblock ställvis cementfogade. Mot N är en 3.5 m. br. öppning, mot Ö är ett valv 2-2.5 m. br. och 2-2.5 m. h. förstärkt med järnbalkar i övre delen. Mot S är i väggen en 1 m. h. och 0.7 m. br. öppning. Inga rester efter masugnspipan återstår. Ca 12 m. 120 gon om den kvarstående masugndslämningen är plats för ytterligare en masugn. 2 m. 115 gon om masugnen är en kortare murrest av slaggsten ca 5 m. l. (15-215 gon) och 0.7 m. h. vilken utgör V begränsningen av en 12x8 m. st. övertorvad förhöjning 0.7-1.5 m. h. vilken sträcker sig mot hyttruinens N ytterbegränsning. 2 m. 215 gon om masugnen är: Rostugn rund 4 m. i diam. och 2.7 m. h. uppförd av slaggsten och sammanhållen med järnband 1-1.4 m. h. ovan marken samt ytterligare ett i marknivå. Igenfylld och övertorvad på ovansidan. 12 m. 115 gon om ovanst. är: Rostugn rund 5 m. i diam. och 2.5 m. h. uppförd av huggna gråstensblock intill 1.5x0.6 m. st. Igenfylld och övertorvad på ovansidan. Bägge rostugnarna är belägna på det inom hyttruinen avdelade övre planet vilket är avskilt från masugnsplanet genom den slaggstensmur vilken övertvärar ruinen intill mitten fram till dess Ö begränsning. 14 m. 280 gon om masugnens SSV hörn är: Fotsättning följer på nästa formulär.
30 10E 8h Byggnad Karlsdal 1:1 Byggnad magasin uppfört omkr. år 1800 enl. inv. 1956.
33 10E 5f Milstolpe
Milstolpe gjutjärn 1.19 m. h., 0.43 m. br. (N-S) och 0.03 m. tj. Text: GUSTAF III S. G. V. KONUNG 1 MIL 1776 JH. A.B. HAMILTON L. H. Står i postament 1.13x1 m. (N-S) 0.5 m. h. tuktad gråsten.
34 10E 5f Milstolpe
Milstolpe gjutjärn 1.2 m. h., 0.44 m. br. (Ö-V) och 0.04 m. tj. Text: GUSTAF S. G. V. KONUNG 1 MIL 1776 JH. A. B. HAMILTON L. H. Står i postament 1x1 m. (Ö-V) 0.7 m. h. tuktad gråsten.
35 10E 5g Hyttplats borttagen "(Valåsens bruk)." kol- och malmbrygga gått via rostugnen till masugnen. Avlastningsplatsen för malmen har legat NÖ-Ö om masugnen. Från en malmkross fraktades malmen med ett spel till rostugnarna. Ca 100 m. N om masugnsplatsen ligger den nuvarande sågverksindustrins huvudanläggningar. Udden NV om hyttan i Möckeln är uppbyggd av slagg markerad med S. Det finns inga synliga lämningar efter hyttan eftersom området numera upptas av sågverket. Hyttans drift har varit knuten till Valån som rinner från Agnsjön till Möckeln. Platsen för masugnen upptas numera av en garage- och verkstadsbyggnad.
36 10E 5g Hammarsmedja ruin
Hammarsmedja närmast kvadratisk 9x9 m. (N-S) 0.5-1.2 m. h. av oregelbundna gråstenar 0.4-1.3 m. st. de flesta ca 1 m. st. I NV hörnet en öppning 5 m. l., 2 m. br. (N-S) över öppningen ligger en trävals förstärkt i ändarna med bandjärn 4.5 m.l. och 0.5 m.i diam. Trävalsen är försedd med axeltappar av järn vilka skjuter ut ca 0.15 m. och är 0.11 m. i diam. Axeltapparna vilar på lagerbockar av sten 0.4 m. l., 0.2 m. h. och 0.2-0.3 m. br. Dessa vilar i sin tur på trästockar. På valsen ca 1 m. från dess Ö ändor sitter ett drivhjul av järn ekerförsett 1.5 m. i diam. Ruinen är beväxt med lövträd och starkt förbuskad. I bäckravinen förekommer rikligt med brunsvart slagg (smidesslagg). Belägen inom herrgårdsområdet nr. 74.
37 10E 5f Fyndplats för håleggad trindyxa
Fyndplats för håleggad trindyxa. Yxan är 16,2 cm. l., 5.8 cm. br. och 3.8 cm. tj. Den påträffades vid grundgrävning för ladugård av Herr Arne Åberg.
38 10E 6g Källa "Nyängskällan". Källa enl. 1956-års inv. 0.5 m.i diam. och ca 0.1 m. dj. Vid 1981-års rev. inv. kunde källan ej med säkerhet lokaliserats. Den skulle vara belägen vid ett block 2x1.5 m. och 1 m. h. Ett sådant block hittades med vatten under vilken kan vara den 1956 beskrivna källan. Området är 1981 kalhugget och hyggesmaskinen har kört över området vilket försvårar besikningen. Den gamla inprickningen kvarstår utan ändring. Enl. Henning Karlsson Bäcken Charlottenlund har det varit en offerkälla (1956 års inv.).
39 10E 6g

Hyttplats

"Sibbohyttan". Hyttplats 100x50 m. (NÖ-SV). Inom området finns: 1) Hyttruin närmast rund 20 m. i diam., 3-4 m. h. På hörnet en grop 7x2.5 m. (NV-SÖ) gropen begränsas i Ö av en mur 2.3 m. l. och 0.6-1.2 m. h. Muren är en rest av masugspipan murytan är täckt av gråsvart glänsande slagg. 2 m. SÖ om pipväggen är en stenrad, 7 m. l. stenarna är 0.3-0.7 m. st. Rest av hyttans yttersida? 4 m SÖ stenraden är en hög 9x6 m. bestående av jord sten(0.4-0.6 m. st.) och enstaka slagg. Fundamentet till påfyllningsbrygga ? Området SV om hyttruinen täckt av slagg bestämda slaggvarp är svåra att urskilja bl. a. beroende på mycket tät vegetation och ris. 25 m. N30° Ö finns ett stort slaggvarp 40x25 m. (N40° Ö-S40° V).
40 10E 6h Slagghögar
1) Slagghög ca 170x10 m. och ca 3 m. h. 2) Slagghög ca 80x40 m. och intill 5 m.h. 3) Slagghög ca 16x10 m. och 0.5 m. h. Slaggen är grön(olivgön) till blåvit.
41 10E 6f Milstolpe
Milstolpe gjutjärn 1.4 m. h., 0.4 m. br. (N-S) och 0.03 m. dj. Under Oscar I:s krönta namnchiffer följande text: 1/2 MIL (järntecken) CARLSKOGA BERGSLAG 1857. Står i postament 1.15x1.1 m. (N-S), 0.75 m. h. tuktad gråsten.
42 10E 6d Hyttplats "Linnebäckshyttan". Hyttområde 300x100 m. (VSV-ÖNÖ) uppdelat på 2 områden. a) 120x100 m. (VSV-ÖNÖ) och b) 120x20 m. (VSV-ÖNÖ). Inom område a) är en masugsruin, 1 slaggvarp, 1 vattenränna och inom område b) är 1 slaggvarp och 1 dammvall. Område a) 1) Masugnsruin 9x9 m. och ca 3 m. h. Mot ravinen består hyttruinen av en kallmur av tuktade 0.8-12 m. st. stenar. Fyllningen av jord och grus med kraftig inblandning av slagg täcker hela sluttningen. En del av denna fyllning som även innehåller brända stenar ligger upplagda på två högar på Ö sidan kanalen till kvarnen. 5 m. N om nr. 1 är 2. 2) Rostugnsruin 6x6 m. och 1 m. h. Övertorvad med i ytan synliga 0.5-1.2 m. l. och 0.3 m. br. Kallmurade. Ruinen täckt av grus med slagginblandning. Ca 25 m. ÖNÖ om nr. 1 är: 3) Slaggvarp 75x50 m. (NV-SÖ) och 6-8 m. h. I varpet finns ett flertal täktgropar. I centrum är den största gropen ca 15x8 m. (N-S) och ca 2.5 m. dj. varpet är starkt övermossat och beväxt med granar, tallar och några aspar och björkar dock ej i gropen. Slaggfyllningen är mörkgön till grå med inslag av blågrön och blåviolett slagg. S om nr. 3 är: 4) Vattenkanal med en sammanlagd längd av ca 120 m. 1-2 m. br. och 0.5-2 m. h. kanterna uppbyggda av tuktade stenar. Ö om kvarnen löper den parallellt med den naturliga bäckfåran och är skilld från den med en holme ca 60 m. l., 3 m. br. och 0.8-2 m. h. och består av gråstenar och slaggsten. Övertovad och beväxt med granar, aspar och rönnar. Den Ö änden är utasad. I den V delen av området som ligger inom tomtmark är jorden starkt kolfärgad och med ev. kraftig kolinblandning sannolikt platsen fö ett kolhus. Område b) 1) Slaggvarp 120x20 m. och 0.5-2 m. h. Fyllning av fluten blågrön till brun och grå slagg. I slaggvarpet finns ett flertal täktgropar 4-8 m. i diam. och 0.5-1 m. dj. 2) Dammvall 25x4 m. (N-S) och 2.5 m. h. Fyllning av jord, slagg och sten. Delvis stenskodd. I dammvallen finns 2 Fortsättning följer på nästa formulär.
43 10E 7e Naturbildning med tradition Karlskoga stad 2889 "Kungseken (Karl IX:ek)" Naturbildning med tradition bestående av en ek ca 4.7 m. i omkrets (brösthöjd) och 7.3 m. i diam. ca 18 m. h. På S sidan är eken restaurerad med betong.
44 10E 7e Hyttruin, slaggvarp Karlskoga stad 2889, 2888 "Knappforshyttan" 1) Hyttruin 10x8 m. st. (70-270 gon) och 1-2 m. h. NÖ delen är lägre och sönderbruten med en halvcirkelformad försänkning (SÖ-NV) rest efter masugnspipan ? 3 m. l. och 0.5 m. dj. Anläggningen är nu svår att identifiera som en masugnsruin. V om ovanstående är potatisland med kolhaltig jord plats för kolhus enl. inv. 1956. Från anläggningens NV del utgår en stenmur 10 m. l.(180-380 gon) 1 m. br. och intill 1.2 m. h. av 0.6-1.3 m. st. stenblock. Muren fortsätter ca 8 m. 385 gon om NNV änden N om infartsväg (80-280 gon) och 1 m. V om garagebyggnad utefter en ca 45 m. l. sträcka (190-390 gon) .. ? .. . 40 m. 70 gon om nr. 1 och Ö om kanal samt 7 m. 390 gon om N sidan av uthus är: 2) Hyttruin uppgift om 25x8 m. st. (NNV-SSÖ) 1-1.5 m. h. Lämningen utgörs av en gräsbevuxen jord- och stenkulle. I ytan finns både malm och brun slagg. 50 m. N om 1 och 13 m. 360 gon om NV änden av garage är S änden av: 3) Slaggvarp 50x15-45 m. st. (80-380 gon) i marknivå till 1.6 m. h. I V, N och Ö är täktgropar 2-4 m. br. och intill 4 m. dj. I N delen är ett 20-25 kv. m. st. område bortschaktat. I Ö delen förekommer slagg ända ut i vattnet. I V finns en stenmur. Slaggvarpet är beväxt med lövträd och kraftig markvegetation av nässlor, ormbunkar o hallon. Den första hyttan vid knappforsen anlades 1655. Medtogs vid uppbyggnaden igen 1684. 1872 anlades en ny på Ö stranden. De ovan beskrivna lämningarna är rester från den äldre driften. Nr. 2 angiven som hyttruin av Evert Eriksson Lunedet inga andra källor bekräftar detta.
44 b 10E 7e

Platsen för tidigare masugn har utmärkts med (två streckade ringar) på skissen. Ca 2 m. Ö kanalens Ö kant går: 2) En stenmur(fördämmning) vinkelrät från vägen ca 10 m. (N-S) varpå den svänger bågformigt mot V-SV ca 7 m. och slutl. mot S ca 7 m. Muren är 1.5-2.5 m. h. av till största delen 1 m. st. stenar samt o.25 m. st. sinnerstenar. 3) Ca 7 m. S30F8Ö om stenmurens SV hörn ligger en rostugnsruin rund ca 5 m. i diam. fylld och 0.2-0.5 m. h. av 1-1.3 m. st. gråstenar. Platsen är mycket förfallen. 1909 flyttades hyttan till Bofors. Sista blåsningen var 1892. Slagghögarna har bortforslats eller använts till byggande av förrådshus - smedja - kvarn. När hyttan var i bruk forslades malmen från Persberg till Filipstad varefter den sjövägen fraktades till Knappforsen. Malmtorget låg Ö om kanalen vid dammen och N om vägen på den numera björk-, tall-, och granbevuxna ängen som sluttar sv
45 10E 7f Milstolpe Björkmo 1:2 Milstolpe gjutjärn 1.1 m. h. 0.3-0.4 m. br. (110-310 gon) och 0.02 m. tj. Krönt inskrift mot N: (tecken som ser ut som ett M) 1/2 MIL (järntecken) CARLSKOGA BERGSLAG 1857. Postament kvadratiskt 1x1 m. st. och 0.8-1 m. h. av huggen granit.
46 10E 7g

Milstolpe

Öfalla 1:6 Milstolpe gjutjärn 1.07 m. h. och 0.3-0.4 m. br. (120-320 gon) och 0.02 m. tj. Krönt inskrift mot norr: (tecken som ser ut som M) 1/2 MIL (järntecken) CARLSKOGA BERGSLAG 1857. Postament kvadratiskt 1x1 m. st. och 0.5 m. h. mot S, i N i marknivå. Byggt av huggen granit. Knoppen på kronan saknas.
47 10E 7e Hytta, plats för Ö. Lonntorp "Lonnhyttån". Hytta plats för. Eventuella lämningar täcks idag av ett senare uppfört sågverk och brädgård. 20 m. 260 gon från vägkors och omedelbart V om väg (N-S) är en platå 14x7 m. st. (N-S) eventuellt en lämning av en kolbrygga 50 m. 180 gon om vägkors är plats för kolhus. N om platsen för hyttan ligger hyttdammen. Runt om nuvarande sågverket ligger spidd slagg. Denna är gåsvart, olivgrön eller blåvit. De delar av området som inte är bebyggt är bevuxet med sly och gräs. Lonnhyttan uppfördes 1655 och nedlades 1875. Hyttan har även kallats för Gälleråshyttan.
48 10E 7e Byggnad plats för Ö. Lonntorp 1:3 Byggnad plats för ursp. linberedningsstuga. Återstående grund 7x5 m. st. (Ö-V). Lämningen gräsbevuxen. Stugan är flyttad till Karlskoga Hembygdsmuseum. 75 m. S om platsen är en knuttimmrad stuga 5x6 m.st. ursp. smedja. Mellan dessa platser finns en terrassering. 10x10 m. st.
49 10E 7e Lösfynd Rosensjö 1:4 Lösfynd stenyxa 10 cm. br., 5.7 cm. l. och 5.4 cm. h. av granit. Fyndet gjort av lantbrukaren Knut Magnusson 1912. Området utgörs av stenbunden moränmark och markberedda sommarstugetomter. Inga avslag e. d. påträffas i området.
50 10E 5g Milstolpe
Milstolpe gjutjärn 1.2 m. h., 0.44 m. br. (Ö-V), 0.035 m. tj. Text: GUSTAF III S. G. V. KONUNG 1 MIL 1776 JH. AB. HAMILTON L. H. Står i postament 1x1 m. (Ö-V) 0.7 m. h. tuktad gråsten. Stolpen lutar något mot S.