Fornlämningar i Karlskoga socken
1-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-
51 10E 7g

Hyttområde, byggnadsminnesmärke

Granbergsdals hyttebleck 1:1 "Granb. hyt." Hyttområde 400x200-230-10 m. st. (Ö-V) bestående av hytta, byggnadsminnesmärke, 2 slaggvarp, 3 transportbankar, plats för kolhus och malmtorg, 1 grund efter väg- och slighus, 1 uppfartsramp, 3 byggnadsgrunder samt område med plats för kol- och malmbodar? 1) Hytta byggnadsminnesmärke bestående av mas- och rostugn, hyttkamrar, turbinhuss och stamp samt dammanläggning. Samtliga byggnader uppförda av grå- och slaggsten med de övre delarna i rödmålat panelat trä. Ca 10 m. S om nr. 1 är: 2) Slaggvarp 100x15-35 m. st. (195-395 gon) och 6-8 m. h. anlagt i sluttning mot Ö och bäckravin. Hyttslagg. Ca 10 m. Ö om den bäck som genomflyter området (ung. N-S) är: 3) Slaggvarp 60x30-35 m. st. (185-385 gon) och ca 6 m. h. Hyttslagg. från NNÖ delen av nr. 3 utgår: 4) Transportbank ca 75 m. l. (95-295 gon) ca 5 m. br. och 4 m. h. uppförd av slagg. Planar i anslutning till brukningsväg i områdets Ö del. Omedelbart V om vägskäl i områdets Ö:e del är Ö änden av: 5) Transportbank troligen för kolbana 200 m. l. (95-295 gon), 3-4 m. br. och 1-3 m. h. uppförd av slagg avslutas i V änden i en 4 m. br. och 0.2-1.7 m. h. mur av slaggsten. 6 m. V om bankens V ände är en diffus byggnadsgrund av vilken end. Ö delen kvarstår 4x2 m. st. (10-210 gon) och 0.8 m. h. av slaggsten, möjligen fundament till broanslutning vid vägbanken. 22 m. 255 gon om SV hörnet av uthus är: 6) Transportbank för hästjärnvägens spår för malmen 130 m. l. (110-310 gon) och sammanstrålande med nr. 5 i Ö änden 10 m. VNV om brukningsväg(NNÖ-SSV). Intill 3 m. h. och ca 2.5 m. br. i övre planet. Avbruten på ett ca 4 m. br. parti 10 m. 385 gon om V änden av nr. 5, ev. för passage under ursp. träbro. I området mellan nr. 3,4,5 och 6 är: 7) Trolig plats för kolhus och malmtorg bestående av en avplanad markyta ca 70x50 m. st. (Ö-V) med glest liggande grundstenar en del med fastsittande järntenar. Fortsättning följer på nästa formulär.
52 10E 7f Minnessten Granbergsdal 1:1 Minnessten 4 m. h. och 5 m. br. (N-S) och ca 2 m. tj. Förgylld inskription åt Ö i ett tringelformat naturligt flyttblock: inom en ca 1.5x1 m. st. yta på blockets övre del: ÅR 1911 LÄT DÅVARANDE ÄGAREN AF GRANBERGSDAL ERIC ERICSSON INRISTA DETTA TILL MINNE AF ATT GRANBERGSDAL DÅ VARIT I SAMMA SLÄKTS ÄGO 300 ÅR (korsade pilar den ena med ring i vänstra nedre änden) 1611-1911. (se skiss i pärm).
53 10E 7f Fornlämningsliknande bildning Granberga 1:22 Stenblock 2x2 m. st. och 1.5 m. h. Blocket vilar i N på berghäll i S på en sten 0.2x0.15 m. st. och 0.1 m. h. och i SV på en 0.2x0.15 m. st. och 0.1 m. h. sten. Enl. inv. 1956 eventuellt uppallad.
54 10E 7g Offerkälla Brotorp 1:1 "Paskebokällan". Offerkälla närmast rund 0.35 m. i diam. och 0.3 m. dj. bestående av en urvittrad grop i berghäll ej jättegryta fylld med regnvatten. Belägen på högsta punkten av berghäll 15x7 m. st. (N-S) sluttande mot V och 0.7 m. h. mot Ö. I källan påträffades ett tiotal mynt varav några ettöringar med oläslig text samt 10-öringar och enkronor från 1972 till 1983. Vattnet i källan skall besitta välgörande egenskaper i synnerhet mot vårtor. För att vattnet skall göra verkan måste något offras. I källan har mynt, nålar och knappar påträffats.
55 10E 7g Hälsokälla uppgift om Högfors 1:37 Hälsokälla uppgift om. Enligt inv. 1956 rund 1 m. i diam. och 0.7 m. dj. Vid inv. 1987 var platsen mycket vattendränkt och källans begränsningar mot omgivande sankmark går ej att urskilja.
56 10E 7h

Hammarområde

Brotorp 1:1 "Kortforskammaren". Hammarområde 70x30 m. st. (44-244 gon) bestående av 1 hammarsmedjegrund, 1 husgrund och 3 stensamlingar. 1) Hammarsmedjegrund 20x15 m. st. (120-320 gon). Grunden utgörs av en terrass 0.5-2.5 m. h. Ö och S sidan som vätter ut mot vattnet består av en mur ca 2 m. h. och uppförd av huggna granitblock 0.5-1 m. st. 11 m. från terrassens SÖ murhörn utefter S sidan är vinkelrät mot terrassen en mindre grund 5x1 m. st. (120-320 gon) och 0.5 m. h. 20 m. 240 gon om nr. 1 är: 2) Husgrundsruin 30x10 m. st. (120-320 gon) och 1-2 m. h. Rektangulär stensamling. Omedelbart NNÖ om nr. 1 är: 3) Stensamling 10x10 m. st.(20-320 gon) 2 m. h. Kullen består av kantiga stenblock intill 1.3 m. st. Omedelbart NNÖ om nr. 2 är: 4) Stensamling 8x8 m. st. (20-320 gon) och 2 m. h. Omedelbart NNÖ om nr. 3 är: 5) Stensamling 10x10 m. st. (20-320 gon) och 2 m. h. I denna kulle finns förutom kantiga stenblock även hammarslagg. Slaggen är brun, tät och fluten. Lämningarna är bevuxna med mycket tät vegetation av sly, nässlor och gräs. Hammaren togs i bruk 1663 och driften las ned 1860. Tackjärnet kom från Karsdalshytta. En stångjärnshammare från Kortforsen finns nu vid Karlsdals Herrgård. Ca 45 m. Ö om hammarruinen och på Ö sidan av älven är intill stranden en stenramp 5x5 m. st. (130-330 gon) och 1.2 m. h. mot älven av 0.5-1.2 m. st. stenar delvis övertäckt med schaktmassor från vägen. 2-3 m. V om stenrampen är i älven en ca 25 m. l. (N-S gon) och intill 1.2 m. h. vall av 0.2-1 m. st. stenar. Innehållande talrikt med hammarslagg.
57 10E 9e Fördämningsvall plats för Immen 2 Fördämningsvall plats för enligt inv. 1956 Urspr. 10 m. l. (N-S) 1.3 m. br. och 0.3-0.4 m. h. med av fördämningsvallen obetydliga rester. Påtr. ej vid rev. 1987. I området är endast grovblockig morän av 1-2 m. st. stenar. Bäckfåran V om den markerade platsen och tjärnens Ö utlopp har i kanterna rester efter stenskoning. Hegardt, Alkvettern omnämner lämningar av en spardamm mellan Örvartjärnarna.
58 10E 9e Kolhög, plats för Immen 1 Kolhög plats för enligt inv. 1956. Urspr. 8 m. i diam. och 1.5 m. h. Påtr. ej vid rev. 1987. I området är endast grovblockig morän. Kolhögen ska ha givit upphov till ryktet om en osmundugn vid denna plats.
59 10E 7f Gruvhål Granberga 1:22 Gruvhål 4x4 m. st.(20-220 gon) vattenfyllt 0.3-2 m. dj. till vattenytan. 17 m. 385 gon om gruvhålet är en skärpning 5 m. i diam. och ca 3 m. dj. 24 m. NNÖ om gruvhålet är en byggnadsgrund 7x5 m. st. (ÖNÖ-VSV) av ca 1 m. br. och 1 m. h. murar. 45 m. 365 gon om gruvhålet är ytterligare en skärpning 4x2 m. st. och 1 m. dj. V-NV om gruvhålet är ett skrotstensvarp och ansamlingar av skrotsten.
60 10E 5g Gammal landsväg
Gammal landsväg från Karlskoga mot Villingsberg. Landsvägen 'överlappar' till största delen av nyare d:o men kan trots detta på flera platser ses i ursprungligt skick. De ursprungliga broarna över Våtsjöälven har rivits och ersats med smala träbroar (ej breda nog för biltrafik).
62 10E 7f Vägsten plats för Gällsjön 1:27 Vägsten plats för. Urspr. 0.75 m. h., 0.57 m. br. och 0.3 m. tj. med inskriften: 1/4 HEM WK ERS. Ej återfunnen vid Inventering 1987.
63 10E 8f Lösfynd Ö. Kärne 1:28 Lösfynd skafthålsyxa av sten. Påträffad vid harvning av Olof Karlsson Ö. Kärne på 1940-talet. Förvaras på Karlskoga hembygdsgård.
64 10E 5f Vattenhjul med stångjärnshammare
1) Vattenhjul med stångjärnshammare 6 m. l., 5 m. br. (128-328 gon) ca 3 m. h. Vattenhjulet är ca 4.2 m i diam. och 2 m. tj. Hjulet är av trä och beslaget med bandjärn. Dess N axel vilar på ett gjutjärnsfundament (lagerbock) den S axeln vilar på ett bjälklager med järnskott underlag för hjultapparna. Vattenrännan är ca 2.5 m. br. och 1 m. dj. Stångjärnshammaren är helt av gjutjärn. 15 m. Ö om V finns. 2) Vattenhjul utan stångjärnshammare 4 m. i diam., 2 m. tj., ca 7 m. br. med axeln. Dess N axeln vilar på en lagerbock av gjutjärn. I övrigt enbart spridda murrester efter hammarsmedjan.
65 10E 5f Fyndplats för stenyxa
Fyndplats för stenyxa, 8 cm. l. Enligt uppgift av Gustav Nordholm (1956 års inv.).
66 10E 5f Fyndplats för stenyxa
Fyndplats för stenyxa ca 11.4 cm. l., 3.7 cm. br. och 3 cm. tj. Funnen av framlidne Gunnar Johansson vid schaktning 1925.
67 10E 8f

Bebyggelselämning

Malmhöjden 1:2 Källare i form av en kulle 4 m.i diam. och 1 m. h. öppning mot V 0.8-0.6 m. st. Invändigt rum 2x1 m. st. (90-290 gon) och 0.9 m. h. med kallmurade väggar av kantiga oregelbundna stenar. 0.3-0.6 m. st. Taket är byggt av stenblock av intill 1.3x0.5 m. st. Under ett tunt lager av förna består botten av sand. Vid öppningen ligger ett större stenblock 1.5x1 m. st. Kullen är övertorvad och beväxt med 3 granar. Flera sentida spår av grävarbeten finns i närområdet. 30 m. NNÖ om lämningen ligger en sentida lämning i form av en kvadratisk träkonstruktion omgiven av sten. Trol. gammal brun. 700 m. 15 gon om källaren ligger Malmhöjens gruva (Raä nr. 172-174). Gården Malmhöjden var gruvhandel. Ovanstående lämning ev. dynamit..?.. (?).
69 10E 5f Fyndplats för stenyxa (flinta)
Fyndplats för flintyxa 8.3 cm. l., 1.7-4.1 cm. br. och ca 1.8 cm. tj. på mitten. Funnen vid grundgrävning. Upphittare: Yngve Jansson, Lyckåsväg. 11 Karlskoga.
70 10E 6f Fyndplats för skafthålsyxa
Fyndplats för skafthålsyxa 19.2 cm. l. Enl. 1956 års inv. förvaras av fil. lic. Egil Lönnbergs kontor: Bofors.
72 10E 7f Byggnad plats för Lund 1:2 Byggnad plats för. Urspr. loftbod i liggande timmer. Boden skänkt till Karlskoga hembygdsförening på 1940-talet. Möjligen flyttad.
73 10E 5f Stenåldersboplats (?)
Stenåldersboplats (?) begränsningen oklar. Inom det på fotokartan markerade området har 2 yxor hittats vid grundgrävning. Utöver dessa två har även tre trindyxor, flinta (slagen), eggparti av trindyxa. En provundersökning gjordes av S. Lindblad 1935 och ett antal provgropar upptogs. Fynden från dessa var sparsamma endast en bit bränt ben samt 'ett stycke av en okänd materia'. Även fosfatprover togs. Vid besiktning 1981 kunde inga spår av stenåldersboplats hittas. Vid förfrågningar i de hus som är belägna på plasen framkom inga 'nya' fynd. Jfr. stenåldersboplatsen raä nr. 134.
74 10E 5g Herrgårdsbyggnad inkl. bruksomr. med smedjor "Valåsens herrgård." Herrgårdsbyggnad och område runt denna. Inom detta område finns diverse uthus och ekonomibyggnader från 1600-talet och framåt. Inom området finns också dammbyggnad samt i N delen grunder efter såg och kvarn. Nr. 36 hammarsmedja finns inom omrrådet nr. 74. I områdets SÖ del vid ..?.. A är en sentida runristning som tolkats av SBF Jansson 1973. Texten lyder: Bättre vara firi var (?) Än efter svar. Där lagen slutar. Där börjar orätt.
75 10E 5f Stenbro
Stenbro. Stenbron är riven och ersatt med en betongbro. Tillstånd för rivning av bron lämnat av Raä 1963-07-11 (dnr. 3974/63).
76 10E 5e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med lågt spismursröse, 1 källargrund och 1 ladugrund. Husgrunden är tydlig ca 6x7 m. Källargrunden är kraftig övertorvad och beväxt med granar. Ladugrunden är ca 8x17 m. övertorvad och beväxt med granar. Från husgrundens V del och västerut är diket S om väg (V-Ö) fyllt med stora stenar och block.
77 10E 5e Stenbro
Stenbro ca 10 m. l. och 6 m. br. Broöppningen är rektangulär 1 m. br. och 1.5 m. h. Bron är 2 m. h. och av tuktade stenar. Den överliggande stenen är ca 2 m. l. Räcke av järnstolpar och -balkar.
78 10E 5e Väghållningssten
Väghållningssten ca 0.2x0.2 m. och 0.4 m. h. På de två släthuggna sidorna är inristade siffror: 44 resp. 45. Stenen lutar något ut mot vägen.
79 10E 6d Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av: 1) En husgrund med spismursröse och 2) Källargrund. Husgrunden är övertorvad och beväxt med granar. Spridda sinnerstenar. Källargrunden är övertorvad och beväxt med granar. Odlingsytorna är beväxta med granskog.
80 10E 6d Bebyggelselämningar
Bebyggeselämningar bestående av 1) 1 husgrund med spismursröse och 2) 1 källargrund. Husgrunden är otydlig och spismursröset är övermossat. Några sinnerstenar. Källargrunden är kraftig övertorvad och beväxt med granar. Odlingsytorna är beväxta med skog. Röjningsrösen som bildar mur mot vägen och i vinkel V-Ö (N om källargrunden).
81 10E 5d Bebyggelselämning "Markvreten" Bebyggelselämning bestående av en källargrund. Källargrunden är stor och kraftig, övertorvad och fylld med skräp. Beväxt med granar. SÖ om källargrunden står ett fallfärdigt brädhus 2.5x4 m. med grund av murbruk och stenar. En järnspis står i N. Odlingsytorna är beväxta med gräs och granar. Röjningsrösen.
82 10E 5d Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med kraftigt spismursröse och 1 källargrund. Husgrunden är otydlig. Spismursröset är övertorvat och beväxt med liten granplanta. Källargrunden är kraftigt övertorvad och beväxt med björksly. Fylld med ris och sopor. Odlingsytorna är beväxta med gräs, björkar och höga tallar. Röjningsrösen.
83 10E 5d Bebyggelselämning "Lottastorpet". Bebyggelselämning bestående av 1 källargrund. Källargrunden är övertorvad och beväxt med granar.
84 10E 5d Bebyggelselämning "Lottastorpet". Bebyggelselämning bestående av en husgrund med kraftigt spismursröse och 2 källargrunder. Husgrunden är övertorvad och beväxt med gräs och lövsly. Den S källargrunden är kraftig ca 1 m. h. och övertorvad och beväxt med gräs, örtväxter och aspsly och belamrad med rundvirke. Den N källargrunden är mindre övertorvad. En granstubbe. Odlingsytorna är gräsbeväxta och har varit skogsbeväxta. Ett flertal röjningsrösen och 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 50 m.
85 10E 5d Bebyggelselämningar "Larsalyckan". Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med spismursröse och 1 källargrund. Husgrunden är övermossad. I spismursröset ingår sinnerstenar. Beväxt med granar. Källargrunden är kraftigt ca 1 m. h. övermossad och beväxt med granar och rönnar. Odlingsytorna är beväxta med gräs och höga granar. Röjningsrösen.
86 10E 5d Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med kraftigt spismursröse och 1 källargrund. Husgrunden är beväxt med nässlor. Källargrunden är kraftigt övertorvad och beväxt med björkar och en asp. Odlingsytorna är beväxta med gräs, örtväxter, björkar och granar. Röjningsrösen.
87 10E 6d Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 källargrund (2 m. h.) Källargrunden är övertorvad och beväxt med granar.
88 10E 6d Kanal och kvarnplats
Kanal ca 60 m. l. (V20° S-Ö20° N) 2 m. br. och 0.5-1 m. dj. Röjningsstenar finns längs kanalens sidor. Vid kanalens korsning med det naturliga flödet är ett kvarnhjul ca 1 m. i diam.
89 10E 6d Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1) En husgrund med tydlig spismur (2x2 m., 0.5 m. h.) och 2) Ladugrund (ev. husgrund). Husgrunden är otydlig och beväxt med granar och nässlor. Ladugrunden är delad på två 'rum'. Beväxt med aspar, granar och en rönn. Ett rostigt spisrör finns på grunden. Ö om väg är ett flertal röjningsrösen, övermossade. Odlingsytorna är beväxta med gräs och granskog(delvis kalhygge med lövsly).
90 10E 6d Dammvall
Dammvall bestående av två armar med en längd av ca 40 m. (15+25 m.) ca 2 m. br. och 0-1.5 m. h. (högst vid bäcken och i vardera änden ansluter vallen till marknivån). Vallen är helt övertorvad med i kanterna synliga stenar 0.2-0.6 m. st. och beväxt med granar.
91 10E 6d Gruvhål
1) Gruvhål ca 4x5 m. (NÖ-SV) 0.5-2 m. dj. Mossa i botten. Varp i S 6x7 m. (NNÖ-SSV) och 0.9 m. h. 2) Gruvhål ca 4x5 m. (V30F8S-Ö30F8N) och 0.5-1.5 m. dj. vattenfyllt. Varp i Ö och NÖ 5x12 m. (N-S) och 0.8 m. h. Borrhål synliga i flera stenar.
92 10E 6e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med spismursröse och en källargrund. Husgrunden är tydligast i SV. Övertorvad och beväxt med två björkar, en gran och ett äppelträd. Källargrunden är kraftig och ca 1.5 m. h., övertorvad och beväxt med ormbunkar, granar, björksly och en björk. Odlngsytorna är gräsbeväxta och granplanterade.
93 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är helt överväxt med örtväxter. V om husgrunden växer krusbärsbuskar och S om husgrunden växer ett äppelträd. I Ö-sluttningen finns röjningsrösen. Odlingsytorna är gräs- och örtbeväxta.
94 10E 6e Bebyggelselämning "Abrahamstorpet". Bebyggelselämnng bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är överväxt med örtväxter och en rönn (liten). En del ris. N om husgrunden växer en syrénberså och en stor lönn växer Ö om husgrunden.
95 10E 6e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med spismursröse (tegel- och sinnerstenar) och 1 källargrund. Husgrunden är beväxt med granar. Källargrunden är övermossad och beväxt med aspar. Odlingsytorna är beväxta men gräs och blandskog(delvis kalhygge). Röjningsrösen.
96 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 källargrund som är övermossad och beväxt med björkar och granar. Odlingsytorna är delvis beväxta med blandskog, delvis kalhygge. Röjningsrösen på hällmarken.
97 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är otydlig. Röset är övertorvat. Grunden är beväxt med en stor alm, småaskar och smålönnar.
98 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av en husgrund med kraftigt spismursröse. I röset är kolbitar och tegelrester. Husgrunden är övertorvad och beväxt med en liten rönn och några småaspar. I SV växer en stor lönn. Odlingsytorna är beväxta med blandskog.
99 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med kvadratiskt spismursröse. Övertorvad och beväxt med hallonbuskar. Belamrad med ris.