Fornlämningar i Karlskoga socken
1-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-
100 10E 5d Bebyggelselämningar "Åmålstorpet". Bebyggelselämningar bestående av 2 husgrunder med spismursrösen, 1 kraftig källargrund (1.5 m. h.) och 1 ladugårdsgrund. Den S husgrunden har kraftig spismur tydligast i NV och SV. Själva husgrunden är otydlig. Övertorvad. Den N husgrunden är beväxt med hallonbuskar, två björkar och tre granar. En kraftig stubbe. Källargrunden är beväxt med granar. Ladugrunden (7x14 m.) består av 2 'rum' med en körbro i mitten. Grunden är högst i Ö ca 0.7 m. h. och tydligast i Ö och S. Beväxt med granar. Odlingsytorna är beväxta med gräs och granar.
101 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med spismursröse, 1 källargrund och 1 kallmurad stenugn. Husgrunden är tydligast i N. Den är övertorvad och beväxt med smågranar och en björk. Källargrunden är övertorvad och beväxt med höga granar. Ugnen är 2x2 m. och 0.8 m. h. I N är öppning 0.3 m. br. och 0.3 m. h. Den är uppbyggd av skiffersten 0.1-0.5 m. st. Den överliggande stenen över öppningen är 0.65 m. st. I 'taket' är en öppning 0.25 m. i diam. Odlingsytorna är små och beväxta med gräs och örtväxter. Röjningsrösen. Källargrunden är inhägnad med stengärdsgård med en sammanlagd längd av ca 20 m. varav 15 m. i Ö.
102 10E 6e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med spismursröse, 1 källargrund och 1 grund till uthus. Husgrunden är tydligast i V och NV och i spismursröset ingår trasiga tegelstenar. Husgrunden är övertorvad och beväxt med tre höga granar. Källargrunden är övertorvad och har varit beväxt med granar(bl. a. ingår en stor stubbe). Uthusgrunden är tydligast i NV och SV och övermossad. Odlingsytorna är delvis gräsbeväxta och delvis granbeväxta. Röjningsrösen.
103 10E 6e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av: 1) En husgrund med kraftigt spismursröse och: 2) Källargrund. Husgrunden är övertorvad och beväxt med björkar och rönnar. Spismuren är tydligast i S och Ö och är bemängd med trasiga tegelstenar. Källargrunden är beväxt med aspar och en stor al. Odlingsytorna är beväxta med aspsly och några granar.
104 10E 6e Bebyggelselämningar "Sävtorpet". Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med spismursröse, 1 källargrund och 1 källa. Husgrunden består av sinnerstenar och i spismursröset ingår trasiga tegelstenar. Husgrunden är övermossad och beväxt med en stor björk och smågranar. Källargrunden är beväxt med en hög al och några småalar, några smågranar, rönn- och aspsly. Den är övertorvad och belamrad med ris. Källaren är stenlagd i kanten har lite vatten och är beväxt runt om med två granar och en rönn. Odlingsytorna är beväxta med gräs, örtväxter och lövsly.
105 10E 6e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 källare och 1 källargrund. Källaren är byggd av sinnerstenar övertorvad och beväxt med gräs och aspar. Delvis skadad i samband med schaktning. Källargrunden är övertorvad och beväxt med gräs och aspar. Igenfylld med lerjord och gräs. Husgrunder låg där hundkyrkogården nu ligger.
106 10E 6e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av en husgrund med spismursröse (lågt) och 2 källargrunder. Husgrunden är stor och tydlig och består av tuktade stenar. I det låga spismursröset ingår trasiga tegelstenar. Husgrunden är övertorvad, övermossad och bevuxen med gräs och aspar. Den S källargrunden är uppbyggd kring 2 stora block. Den är övertorvad med en del synliga sinnerstenar. Den är beväxt med 2 granar. Den Ö källargrunden är övertorvad och har 2 synliga tuktade stenar. Den är beväxt med tre granar och är något skadad av uppbruten stubbe. Odlingsytorna är gräs- och örtbeväxta.
107 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 ladugrund. Ladugrunden är av betong med foderbord. Gräs- och örtbeväxt.
108 10E 6e Bebyggelselämning "Olastorpet". Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är otydlig svårt skadad vid hygge. Odlingsytorna är gräsbeväxta och belamrade med ris.
109 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av en källargrund. Källargrunden är övertorvad och beväxt med granar.
110 10E 6e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med spismursröse och 1 källargrund. Husgrunden är otydlig. I spismursröset växer gräs, en björk och ett äppelträd. V om husgrunden är en syrénberså och S om växer rosenbuskar. Källaren är övertorvad och helt överväxt med aspar.
111 10E 6e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 källargrund. Källargrunden är övermossad och beväxt med granar och en hög björk. Odlingsytorna är beväxta med gräs och örtväxter.
112 10E 5e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 2 källargrunder. Den S källargrunden är beväxt med granar, en stor björk och en alm. Fylld med inrasade stenar och skräp. Den N källargrunden är beväxt med granar, tallar och en stor björk. Fylld med inrasade stenar och skräp.
113 10E 5e Bebyggelselämningar "Lertäppan". Bebyggelselämningar beståeende av 1 husgrund med spismursröse och 3 källargrunder (?) och 1 uthusgrund. Husgrunden är övertorvad utom spismursröset som består av kol och tegelrester. Källargrunderna som hänger ihop med husgrunden består av 1 m. h. kallmur och är beväxta med granar och en björk. Uthusgrunden består av sinner- och gråstenar. Den är högst i V ca 0.5-1 m. h. övertorvad, beväxt med granar och tallar och belamrad med ris. Odlingsytorna är gräs- och skogsbeväxta (granskog).
114 10E 5e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 källargrund. Källargrunden är övertorvad och beväxt med granar, en björk och två aspar. Odlingsytorna är beväxta med gräs, höga granar och björkar.
115 10E 5e Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 2 husgrunder med spismursrösen, en stor källargrund och 1 uthusgrund. Den N husgrunden är tydligast i N (utåt vägen). Beväxt med en stor gran, tall och björk. Den S husgrunden består delvis av sinnerstenar. Beväxt med sly och en halvdöd stor sälg. Stubbar. Belamrad med skrotade bildelar. Källargrunden är beväxt med björkar, aspar och rönnar och fylld med skräp, bl. a. tegelpannor. Uthusgrunden (?) är tydligast i NÖ där några tuktade stenar är synliga. Övertorvad och beväxt med sly. Ö om den N husgrunden växer äpppelträd. Odlingsytorna är beväxta med gräs, örtväxter och blandskog.
116 10E 5e Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 ladugårdsgrund. Ladugårdsgrunden är stor ca 14x20 m., 0.5-2 m. h. av tuktade stenar. Grunden är kallmurad och ca 1 m. br. NÖ kortsidan är borta. I SÖ gaveln är en portal med överliggande sten ca 2 m. l., 0.3 m. h. och 1 m. br. Grunden är övertorvad och beväxt med gräs, örtväxer och lövsly. Mitt i grunden är en brunn uppmurad av tegelstenar. En överbyggnad av trä har murknat och fallit ner över brunnen.
117 10E 5e Bebyggelselämningar "Högåsens badinrättning"? Bebyggelselämningar bestående av 1 stor husgrund med spismur och 1 källare. Husgrunden är ca 14x8 m. delvis av tuktade stenar, delvis cementgrund, beväxt med lövsly. Källaren är helt övertorvad och gräsbevuxen. S gaveln, som har trädörr är cementerad. Ö om husgrunden är syénberså.
118 10E 5d Bebyggelselämning "Bröttorpet". Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är kraftig och tydligast i N, V och Ö övertorvad och beväxt med gräs, aspar, rönnar och syrénbuskar. Ö om grunden växer krusbärsbuskar. Odlingsytorna är beväxta med gräs och aspar.
119 10E 6d Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund. Husgrunden är tydligast i S (0.3-0.5 m. h. tuktade stenar). Spismursröset ej tydligt men i husgrunden finns sinnersten. Husgrunden ligger precis i kanten av väg och har troligen blivit skadad av den.(I NÖ finns ett flertal uppallade stenar.). Beväxt med en stor björk och en lönn. Övertorvad. SÖ om vägen växer en stor oxel och 4 äppelträd.
120 10E 6d Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med spismur. Husgrunden består av runda plintar av cement. Spismuren består av murade tegelstenar till hälften raserade. N om om husgrunden är rester av uthus bestående av raserade brädväggar.
121 10E 6d Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av: 1) En husgrund med spismursröse. 2) En källargrund och: 3) En grund till koja (?). Husgrunden är tydligast i S och beväxt med granar. Övertorvad. Stubbar. Källargrunden är övertorvad och beväxt med granar och en hög björk. Kojgrunden består av en övertorvad kallmur i N i anslutning till ett stort block (1.5x2 m. och 2 m. h.) i Ö. Odlingsytorna är beväxta med gräs och granskog.
122 10E 5d Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund med spismusröse och 1 källargrund. Husgrunden innehåller förutom gråsten en del sinnersten. Övertorvad och överväxt medd spirea och lövsly. Källargrunden är övertorvad och beväxt med björkar och aspar. Odlingsytorna är beväxta med gräs och granskog.
123 10E 5d Bebyggelselämning "Busktorpet". Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund ca 5x8 m. Husgrunden består av kluvna stenblock och är beväxt med granar och en hög björk. Stubbar. Belamrad med ris. Det äldre Busktorpet låg ca 10 m. Ö om denna husgrund men kan ej återfinnas p.g.a. skogsgallring. Marken är helt belamrad med granis. Precis SÖ om husgrunden är kolbotten. Odlingsytorna är beväxta med granskog. N, V och Ö om husgrunden är röjningsrösen.
124 10E 5d Raserad bro
Raserad bro med en sammanlagd längd av ca 10 m. Invid bäcken är den ca 0.8 m. h. Landfästena är ca 3 m. br. De synliga stenarna är ca 0.2-1.2 m. st. I botten är landfästena förstärkta med timmerstockar och träpålar. För övrigt är konstruktionen övertorvad och beväxt med granar och björkar.
125 10E 6d Bebyggelselämning
Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är tydligast i V. Den är beväxt med gräs och lövsly. Ca 8 m. V om husgrunden är stenblock förbundna med röjningsstenar som bildar mur ut mot sluttningen. Odlingsytorna är beväxta med gräs och lövsly.
126 10E 6g Bebyggelselämningar "Härstorp". Bebyggelselämningar bestående av: 1) En husgrund 8 m. l., 4 m. br. (Ö-V), 0.15-0.8 m. st. stenar grundmur i Ö halvan bevarad till en höjd av 0.2-0.5 m. 17 m. 140 gon om SÖ hörnet finns. 2) En brunn närmast rund 1.5 m. i diam. och 1 m. dj. stenskodd (0.1-0.8 m. i huvudsak 0.1-0.4 m.) nu fylld med allsköns bråte 10 m. 150 gon om 2 finns. 3) En brunn eller grävt vattenhål närmast kvadratiskt 2x2 m., 0.8 m. dj. (20-220 gon) enstaka sten (0.2-0.3 m.) synliga i väggarna. 25 m. 240 gon om 3) finns: 4) En husgrund med spismursröse. Husgrundens storlek och utsträckning är svårbestämbar då det är övervuxet och även varit utsatt för annan verksamhet(timmerupplag). Röset är närmast 4-sidigt, 3.5x2.5m., ca 1 m. h. Rösets fyllning består av gråsten(0.1-0.3 m.) samt sinnerrsten (blå-grön) och tegel. 69 m. 190 gon om 4) finns: 5) En jordkällare 6x4 m. (160-360 gon) 1 m. h. Källaren är nedgrävd ca 1.5 m. Kallmurat valv av 0.2-0.6 m. st. stenar. Källaren tämligen välbevarad. Invändiga mått 3.5 m. l., 1.5 m. br. och 1.5 m. h. 9 m. 340 gon om källaröppningen finns en stenmur (160-360 gon) 19 m. l., 1.5 m. br. och 0.2-0.6 m. h. 13 m. 160 gon om murens SÖ-ände är en stenmur (160-360 gon) 23 m. l., 1 m. br. och 0.2-0.4 m. h. efter 23 m. viker den av i riktning 190-390 gon 3 m. l., 1 m. br. och 0.2-0.3 m. h. Denna mur (26+19 m.) utgör områdets V begränsning. 40 m. 120 gon om 4) finns en stenmur (160-360 gon) 42 m. l., 1.5 m. br. och 0.3-0.6 m. h. 3 m. 360 gon om murens NV-ände är en ytterligare mur(190-390 gon) 38 m. l., 1.5 m. br. och 0.3-0.7 m. h. Den fortsätter ytterligare ca 50 m. men är ej fullt så tydlig. Denna mur (42+38+50) utgör områdets Ö begränsning. Inom området mellan skogsbil-/traktorvägen och Ö muren finns ett tiotal odlingsytor ca 10 m. l., 4-7 m. br. En del av den företer stor välvning. Inom detta område finns också odlingssten dels i form av stensträngar och dels som odlingsrösen. 38 m. 110 gon om 'Knäet' på V-muren finns 6) En husgrund med spismursröse. Fortsättning följer på nästa formulär.
127 10E 6g Bebyggelselämning sentida "V. Lyckan". Bebyggelselämning sentida bestående av: 1) Stenmur 105 m. l., 1.5 m. br. och 0.3-1 m. h. (N-S) stenstorlek: 0.1-1.2 m. 32 m. 62 gon om 1) är: 2) En stenmur 59 m. l., 1-2 m. br. och 0.3-0.8 m. h. (huvudsaklig riktning N-S). 3 m. 380 gon om 2) är 3) En stenmur 63 m. l., 1.5-3 m. br. och 0.3-1 m. h. Inom området finns 5 odlingsröse (3.5x2x0.7 m.) 100 m. 80 gon muren 3):s sydände finns: 4) Husgrund 5x5 m. (190-390 gon). Husgrunden är beväxt med gran och lönn.
128 10E 5f Område med stensättningsliknande bildning
Område med stensättningslikande lämningar. Inom området finns ca 5 stensättningsliknande bildningar 2-4 m. i diam. och 0.2-0.3 m. h. Bildningarna består av 0.2-0.5 m. st. stenar. Naturbildningar, ursvallat stenmaterial.
129 10E 5f Bebyggelselämningar "Sandtorp (Sandtorpsudden)". Bebyggelselämningar bestående av en husgrund 7x4 m. (Ö-V). 20 m. 180 gon om denna finns. En källargrund 5x2 m. (130-330 gon) och 1 m. dj. 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 250 m. finns på området.
130 10E 6g Bebyggelselämningar
Bebyggelselämningar bestående av: En husgrund med spismursröse 8x4 m. (90-290 gon). Husgrunden är beväxt med enstaka aspar och tät örtvegetation. Spismursröset är 2x1.5 m. (90-290 gon) och består av gråsten (0.2-0.4 m. st. stenar) och något tegel. 15 m. 270 gon om husgrunden är: En källargrund 4x3 m. (180-380 gon). Invändiga mått: 2.3 m. l., 2 m. br. och 0.9 m. h. Kallmurad gråsten 0.3-1 m. st. Ingång: V 0.6 m. br. Källargrunden är beväxt med asp (träd och sly).
131 10E 6g Dammvall, rester av
Dammvall rest av a) På inälvens NÖ strand 10 m. l., 5 m. br. och 0.4-1 m. h. (NÖ-SV) gjord av 0.2-1.3 m. st. stenar. Den SV sidans vallfundament har samma storlek som på NÖ sidan. Möjligen hålldamm för sågverk.
132 10E 6g "Industrilämningar" (?)
Industrilämningar (?) bestående av: a) En husgrund 23x9 m. (Ö-V). 7 m. V om husgrundens NV hörn finns: b) En stenskodd ränna med plats för vattenhjul 7 m. l., 1.5 m. br. och fallhöjd ca 2 m. Rännan är skodd med stenblock 1-2 m. l., 0.4-0.7 m. br. och 0.3-0.5 m. tj. På Ö sidan finns bevarat timmer. S om stenkorsningen fortsätter rännan ca 50 m. 16 m. 20 gon om b) finns c) c) En husgrund 10x7 m. (N-S) 2 m. V om denna husgrund finns en tegelhög. 7 m. i diam. ca 1 m. h. Lämningara är koncentrerade på ett område ca 40x30 m. Möjligen lämningar efter kvarn eller sågverk.
133 10E 5h Fyndplats för flintspjutspets Ö. Sandbäcken. Fyndplats för flintspjutspets. Spetsen är gjord av grå flinta och är 9 cm. l., 3.5 cm. br. och 1 cm. tj. Långsidorna och basen är retuscherade.
134 10E 5f Stenåldersboplats
Stenåldersboplats 200x20 m. (110-310 gon). Denna utbredning motsvarar sandstranden. Utmed stranden finns rikligt med kvartsitavslag samt enstaka skörbrända stenar. Enl. E. Lönnbergs, Några bidrag till Karlskogabygdens historia har vid Tabbsand hittats en trindyxa med hålegg samt nedanför Bofors tjänstemäns stuga nere på sandstranden slaggspån av flinta, hälleflinta samt Kvartsit. Vid 1987-års rev. inv. fanns inga flintavslag. Detta är sannolikt en stenåldersboplats. Sandstranden används som badplats.
135 10E 4g Bebyggelselämning "Elistorp" Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund 7x4 m. (130-330 gon). NV och N om husgrunden finns mer eller mindre igenväxta odlingsytor.
136 10E 4g Kavelbro
Kavelbro ca 100 m. l., 2 m. br. (30-230 gon). Stockarna är till mycket stor del förmultnade. Ca 70-80 m. SV om Kavelbron i fast mark är en mindre och älvens väg ca 2-3 m. br. och på vissa ställen uppbyggd av sprängsten.
137 10E 4g Bebyggelselämning "Norrgrytstorp". Bebyggelselämning bestående av röjda ytor samt 1 osäker källargrund. Troligtvis lämningar efter Norrgytstorp.
138 10E 4f Stenbrott
Stenbrott bestående av 1 skärpning 6 m. i diam., 1 m. dj. N, Ö och S om denna finns sprängda block och skrotstensvarp. V om taktorvägen finns 1 sprängt stenblock och ett skrotstensvarp 10 m. i diam.
139 10E 4f Bebyggelselämningar "Gullbergstorpet". Bebyggelselämningar bestående av: 1) En husgrund med spismursröse 8x5 m. (NV-SÖ) spismursröset är närmast rektangulärt 2.5x2 m. (NV-SÖ) och utgörs främst av gråsten 0.2-0.4 m. st. och enstaka bitar tegel. 3 m. 120 gon om 1 är: 2) En husgrund 5x3 m. (NV-SÖ). 22 m. 340 gon om 1 är: 3) En källargrund 4x3 m.(50-250 gon), 1 m. dj. I området finns också stenröjda ytor samt odlingssten.
140 10E 4g Bebyggelselämning "Lysingstorp". Bebyggelselämning bestående av stenröjda ytor och ett par osäkra husgrunder. På området finns en sentida fiske- och jaktbod.
141 10E 4f 10E 4g Bebyggelselämningar "Brännåstorpet". Bebyggelselämningar bestående av: 1) En husgrund med spismursröse 8x5 m. (120-320 gon). Spismursröset är 2.5x2 m. och ca 1 m. h. och består av gråsten 0.2-0.4 m. st. och enstaka sinnersten. 6 m. 340 gon om 1 är: 2) En jordkällare 6x4 m. (120-320 gon). Källaren nästan helt intakt. Den är uppförd av murad sinnersten och dess invändiga mått är: 2 m.l., 1.5 m. br. och 1.7 m. h. Inuti källaren har sekundärt uppförts en kallmurad spis (sinner- och gråsten). Inom området finns dessutom stenröjda ytor, odlingsrösen och enstaka stenmurar. Tvärs igenom området löper en sentida skogsmaskinsväg (vilken har satt sina spår, sic).
142 10E 6f Stenbrott
Stenbrott, dagbrott 40 m. l., 5-25 m. br. (110-310 gon), 2-15 m. h. Från dagbrottet leder ett dike 35 m. l., 0.5-1 m. br. (30-230 gon) 0.3-0.6 m. dj. På ömse sidor om diket uppkastad skrotsten.
143 10E 6f Stenbrott
Stenbrott 14 m. l., 2-8 m. br. (N-S), 1.7-8 m. dj. Ingången till stenbrottet är i N via en nedgrävd gång 14 m. l., 0.6-2 m. br. (190-390 gon), 0.3-1.7 m. dj. 3 m. N om gångmynningen är ett skrotstensvarp närmast runt 17 m. i diam., 0.1-1.7 m. h. Runt kanterna av brottet finns spridd skrotsten.
144 10E 6g Landfästen för bro eller damm
Landfästen för bro eller damm. a) SV om Inälven. 6 m. l., 3 m. br. och 0.2-1 m. h. gjord av 0.2-0.6 m. st. sten. b) NÖ om Inälven. 5 m. l., 3 m. br. och 0.2-1.1 m. h. gjord av 0.2-0.5 m. st sten.
145 10E 6g

Stenvalvsbro


Stenvalvsbro 16 m. l., 3.5 m. br. (80-280 gon) slagen i ett valv (över Inälven) ca 2 m. h. av tuktade granitblock 1-1.3 m. st. N långsidan är förstärkt med betong.
146 10E 5g Bebyggelselämning "N. Stockholm". Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med spismursröse, den exakta storleken på husgrunden är svårbestämbar p.g.a. tät och hög markvegetation samt att ris och annan bråte har slängts på platsen. Den SÖ långsidan är dock synlig som en kallmurad gråstensmur 8 m. l., 0.6 m. br. (70-270 gon) 0.5-1 m. h. Muren ansluter i SV till ett block 2 m. l., 1.4 m. br. och 1.2 m. h. Spismursröset är ca 3 m. l., 2 m. br. och 1 m. h. och består av tegel och enstaka gråsten. Inom området finns stenröjda ytor och enstaka odlingsrösen.
147 10E 5g Bebyggelselämning "S. Stockholm". Bebyggelselämning bestående av:

1) En husgrund 15x6 m. (20-220 gon). Husgrunden är en rest efter en ekonomibyggnad på fastigheten S. Stockholm. På den plats där bostadshuset legat är nu en vändplan/parkering. Inom området finns stenröjda ytor och enstaka
148 10E 4f Område med stenbrott
Område med stenbrott 120x75m. (80-280 gon) bestående av: 1) En husgrund 4x3 m. (N-S) i S och V finns delvis bevarade grundmurar av kallmurad tuktad gråsten. I S 3 m. l., 0.38 m. br.( Ö-V) 0.2-0.6 m. h. I V 3 m. l., 0.6-1.3 m. br. (N-S) 0.8-1.4 m. h. Den V muren är uppbyggd mot en berghäll. Stenarna är 0.2-1.05 m. st. i några av dem finns borrhål. 9 m. Ö om husgrundens NÖ hörn är: 2) Stenbrott 6x4 m. (170-370 gon) vattenfyllt 1.5 m. dj. Runt om finns skrotsten. 4 m. 170 gon om 2 är: 3) Stenbrott 5 m. i diam. vattenfyllt. 1.5-2.3 m. dj. Runt om finns skrotsten. 46 m. 340 gon om husgrundens NV hörn är: 4) Stenbrott 6x6 m. (N-S) vattenfyllt 0.4-2 m. dj. Runt om finns skrotsten. 35 m. 220 gon om 4 är: 5) Stenbrott 6x5 m. (40-240 gon) vattenfyllt 0.6-1.5 m. dj. I ett block i SV änden sitter det kvar en klyvkil. Runt om finns skrotsten. 15 m. 140 gon om 5 är: 6) Stenbrott 13 m. l., 5-7 m. br. (Ö-V) vattenfyllt 1-2.5 m. dj. Runt om finns skrotsten. Inom området finns dessutom spridda förekomster av skrotsten.
149 10E 4f Stenbrott
Stenbrott 4x4 m. (N-S) 0.7-1.5 m. dj. Runt om och i finns skrotsten.