Fornlämningar i Karlskoga socken
1-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-
200 10E 7g Torplämning N. Granbergsdalstorp 1:8 "Pastorstorp". Bebyggelselämningar inom ett 40x30 m. st. område (70-270 gon) bestående av en husgrund diffus i form av ett röse 5x3 m. st. (Ö-V). 20 m. 70 gon om hg är jordkällare 5x4 m. st. (40-340 gon) och 1.5 m. dj. Vid SÖ hörnet är ett nyligen uppfört röse. S om husgrunden är en röjd yta 20x20 m. st. (Ö-V). Ca 15 m. Ö om jordk. är vid V kanten av ett flyttblock en stenskodd grop med öppning mot S. Mindre källare? Namnet enligt Granbergsdals byalag.
201 10E 8e Lösfynd Äsphöjden Lösfynd trindyxa grönsten 0.16 m. l., 0.03-0.05 m. br. och 0.015-0.03 m. tj. Slipad egg, avsmalnande nacke. Funnen av Kurt Johansson, Äsphöjden vid sådd av Lövåsängen ca år 1977.
Fyndet bevaras hos upphittaren. Se skiss i pärm.
202 10E 8e Torplämning Äsphöjden "Lövåsängen". Bebyggelselämnig bestående av en husgrund av slaggsten ca 7x5 m. (380 gon-180 gon) med spisröse i mitten. Beväxt med sly. Inga andra synliga lämningar finns efter torpet.
203 10E 8e Torplämning Äsphöjden "(Kunthöjden?)". Bebyggelselämningar inom ett 30x30 m. st. område (N-S) bestående av en husgrund 3x3 m. (30-230 gon) troligen hopplockad. En källargrund 3x2.5 m. (40-240 gon). I SSV är stenskodd ränna 5 m. l. (40-240 gon).
204 10E 7g Gruvhål Forsnästorp 1:10 "Limgruvan". Gruvhål 7x5 m. st. (Ö-V) vattenfyllt 0.5-1 m. ner till vattnet. I Ö kanten är intill 6 m. h. bergvägg. Omedelbart V om gruvhålet är ett halvmånformat skrotstensvarp 30x10 m. st. (N-S) och 1-2 m. h. På varpet växer gran och alträd. Namnet 'Limgruvan' enligt ägaren av Forsnästorp.
205 10E 7g

Kalkbrott

Rådehult 1:11 "Forsnästorp 1:2" Kalkbrott 100 m. l. (150-350 gon), 60 m. br. (40-240 gon) och 5-15 m. dj. Kalkbrottet består av en ca 60 m. l. ravin (150-350 gon) 7-10 m. br. samt 2 större öppningar den N 40 m. och den S 30 m. i diam. Öppningarna är förbundna med en passage 3 m. br. och 5 m. l. (60-260 gon). Runt brottets kanter består marken av skrotsten särskilt mäktiga högar finns SV om lämningen 30x30 m. st. och intill 2 m. h. I närområdet finns ett flertal grävda gropar. I brottet växer gräs, ormbunkar och lövsly. I brottytorna finns ett flertal borrhål. Se skiss i pärm.
206 10E 7g Kalkbrott Skråmmen 1:27 1) Kalkbrott 140x30 m. st.(140-340 gon) och 5-15 m. dj. Vid S ändan där sidorna är längst löper en väg in i brottet. SÖ om brottet finns två gropar 3 och 5 m. i diam. och 2 m. dj. 3 m. V om nr. 1 är: 2) Kalkbrott 40x20 m. st. (150-350 gon) och 1-5 m. dj. S partiet är grundast. 25 m. 360 gon om nr. 1 NV spets är: 3) Kalkbrott 120x25 m. st. (140-340 gon) och 2-7 m. dj. 25 m. NV om S änden passerar en väg tvärs över (70-270 gon) vägen är stenskodddd. NV om brottet finns 2 grävda gropar 5x3 och 5x5 m. st. samt två rektangulära jordhögar 10x3 m. st. och 1 m. h. 44 m. 340 gon om nr. 3 är: 4) Kalkbrott 55x20 m. st. (140-340 gon) och 2-4 m. dj. SÖ änden består av två grundare gropar 25x2 och 5x2 m. st. och 2 m. dj. Från NV änden löper ett 65 m. l. dike (140-340 gon). Här finns också en nedfartsstig (N-S). Brotten är beväxta med gräs och sly. Brottytorna är skarpa. Skrotsten finns spridd i hela området runt dagbrotten. Härifrån lär kalken till Granbergsdalshyttan ha tagits (1640-1905).
207 10E 7g Kalkbrott Forshärstorp 1:27 Kalkbrott 25x5 m. st. (150-350 gon) 3 m. dj. mot NÖ och 1.5 m. dj. mot SV. Brottytorna är skarpa och borrhål 2 cm. i diam. finns i berget. Kalkbrottet är bevuxet av alsly, nässlor och gräs. 15 m. 70 gon om brottet är en mindre öppning 7x3 m. st. (170-370 gon)) och intill 2 m. dj.
208 10E 7g Torplämning Åhult 1:1 "Kranslund". Torplämning inom ett 30x20 m. st. område (Ö-V) bestående av en husgrund 7x5 m. st. (N-S) med rest av skorstensstock. 15 m. V om hg är en jordkällare 6x5 m. st. (Ö-V) och 1.5 m. dj. Lämningarna är beväxta med gräs och nässlor.
209 10E 7g Torplämning Åhult 1:1 "Lillängen". Torplämningar inom ett 70x40 m. st. område (20-220 gon) bestående av en husgrund 12x5 m. st. (Ö-V) av cement. På S sidan är en cementerad förstutrappa. 30 m. 120 gon om hg är en uthusgrund 5x3 m. st. (S-N). 50 m. 220 gon om hg är en ladugårdsgrund 7x5 m. st. (N-S) av cement. Längs S kortsidan är en cementerad vattenho. Lämningarna är beväxta med grräs, nässlor, björksly och smågran.
210 10E 7h Torplämning Kortforstorp 1:1 B "(Slanta) Slänten". Torplämningar inom ett 30x20 m. st. område (20-220 gon) bestående av en husgrund 8x6 m. st. (Ö-V). I SÖ hörnet finns rester av skorstensstock. 20 m. 220 gon om hg är en uthusgrund 6x3 m. st. (N-S). Lämningarna är beväxta med gräs och sly.
211 10E 7h Torplämning Kortforstorp 1:1 "Udden". Torplämningar inom ett 30x30 m. st. område (70-270 gon) bestående av en husgrund 6x6 m. st. (30-230 gon). 15 m. 270 gon om hg är en jordkällare 5x4 m. st. (30-330 gon) och 1.5 m. dj. 10 m. 30 gon om hg är en ladugårdsgrund 8x3 m. st. (30-330 gon). Lämningarna är beväxta med gräs och nässlor.
212 10E 7h Bebyggelselämningar Rådehult 2:1, Svartbäcken 2:1 "Svartbäcken" Bebyggelselämningar inom ett område 70x30 m. st. bestående av 1 husgrund 12x8 m. st. (110-310 gon) av huggen gråsten med rester av skorstensstock. 40 m. 240 gon om hg är en jordkällare 7x4 m. st. (N-S) och 1.5 m. dj. 24 m. 190 gon om hg är uthusgrund 7x5 m. st. (N-S). 26 m. Ö om hg är uthusgrund 4x4 m. st. (N-S) av cement 27 m. S om denna är ..?.. 12x4 m. st. (120-320 gon) av cement. I mitten finns två cementblock 0.5x0.5 och 0.5x1 m. st. och 0.5-0.6 m. h. underlag för skorstensstockar. 50 m. 190 gon om första husgrunden är ytterligare en husgrund (bostadshus enl. ek. kartan.) 10x7 m. st. (Ö-V). Byggd av sinnerstensblock. Bevarade väggar till en höjd av 1.5 m. Omedelbart N om denna är en 15 m. l. terrass med stenskodd 0.5 m. h. kant mot Ö. Området utgörs av hagmark beväxt med bestånd av barr- och lövträd samt enstaka fruktträd. Se skiss i pärm.
213 11E 0f Bebyggelselämningar Silverhyttan 1:1 "Lofallet". Bebyggelselämningar inom ett 80x60 m. st. område (40-240 gon) bestående av en husgrund 8x5 m. st. (80-280 gon) av sinnersten, spisröse i mitten, en ladugårdsgrund 16x6 m. st. (20-220 gon) samt en ekonomibyggnad 14x6 m. st. (N-S). Beväxt med sly. Enligt skyltning på platsen uppfördes Lofallet på 1700-talet och hörde då undder Silverhyttan. Torpet ödelades på 1940-talet. Siste brukaren var Karl Bäck.
214 10E 7h Bebyggelselämning Brotorp 1:1 "Kortfors". Bebyggelselämningar inom ett 50x40 m. st. område (N-S) bestående av en husgrund 10x10 m. st. (180-380 gon). 20 m. 190 gon om hg är en uthusgrund 13x3 m. st. (N-S). 15 m. 60 gon om hg är uthusgrund (?), 15x3 m. st. (80-280 gon). Lämningarna är beväxta med tät planterad granskog. Den sista 'uthusgrunden' var en uppkörningsramp till en bro över till ön och Kortforshammaren (Raä nr. 56). På häradskartan är 6 byggnadsmarkeringar utsatta på detta område samt namnet Kortfors dock oklart om namnet avser hammarområdet Raä nr. 56 eler bebyggelsen eller om objekten har samband.
215 10E 8g Torplämning Malmhöjden 1:2 "Bollås". Torplämningar inom ett 40x20 m. st. område bestående av En husgrund 8x5 m. st. (Ö-V) med rester av skorstensstock. 15 m. 220 gon om hg är en jordkällare 5x4 m. st. (120-320 gon) och 2 m. dj. 29 m. 160 gon om hg är en uthusgrund 5x4 m. st. (N-S) och 0.5 m. h. av 1 m. br. väggar av natursten öppning mot N. Inom området finns flera odlingsrösen. På lämningarna växer gran och gräs. Bollåstorparen skall ha varit mycket fattig. Han hade bara en ko och lite trädgårdsland. För att skaffa sig extra inkomst hjälpte han ofta till i töskningen nere i Björndalen. Det hände då en gång i början av 1800-talet att de andra drängarna retade honom och sa att han skulle få den just färdigtröskade tunnan med råg om han kunde bära hem den utan att sätta ner den. Med 125 kg på ryggen knallade han då de ca 3 km över skogen till Bollås utan att vila en enda gång. Berättat av Knut Eriksson i Bäcken 92 år.
216 10E 8g Torplämning Lobergshöjden 1:2 "(Skyttbo S) Sköttbo". Torplämningar inom ett 40x20 m. st. område (N-S) bestående av 1 husgrund 10x7 m. st. (20-220 gon) med rester av skorstensstock. 35 m. 180 gon om hg är en uthusgrund 5x3 m. st. (Ö-V). 3 m. S om uthusgrunden är ytterligare en uthusgrund 7x5 m. st. (N-S). 15 m. 340 gon om hg är en jordkällare 5x4 m. st. (120-320 gon) och 1.5 m. dj. Lämningarna är beväxta med gräs och gran.
217 10E 8g Torplämning Gällsjöhöjden 1:2 "N. Sköttbo". Torplämningar inom ett 40x30 m. st. område (170-370 gon) bestående av en husgrund 5x4 m. st. (90-290 gon) med rester av skortstensstock. 15 m. 380 gon om hg är en jordkällare 6x4 m. st. (90-290 gon) och 1.5 m. dj. mot V i marknivå mot Ö. Lämningarna är beväxta med gräs och gran. I området finns ett flertal odlingsrösen. Namn enligt Granbergsdals byalag.
218 10E 8g Torplämning Mossberga 1:8 "Kvistfallet". Torplämningar inom ett 50x20 m. st. område (120-320 gon) bestående av: En uthusgrund diffus 6x5 m. st. (N-S) skorrstensstocksrest av sinnerstensblock och tegel. 30 m. 320 gon om hg är: En jordkällare 6x3 m. st. (180-380 gon) 1 m. dj. Lämningarna är beväxta med gräs och sly.
219 10E 8g Torplämning Dalsmund 1:6 "Kosstorpet". Torplämningar inom ett 30x15 m. st. område (130-330 gon) bestående av: En husgrund diffus 5x5 m. st. (N-S) med rest av skorstensstock. 15 m. 130 gon om hg är en jordkällare 5x3 m. st. (Ö-V) och 1 m. dj. Lämningarna är beväxta med spirea och nässlor.
220 10E 8g Torplämning Granberga 1:25 "Slaggerhalsas". Bebyggelselämningar inom ett 50x30 m. st. område (20-220 gon) bestående av en husgrund 5x4 m. st. (180-380 gon) med rest av skorstensstock. Omedelbart S om hg är en uthusgrund diffus 6x3 m. st. (80-280 gon) av sinnerstensblock. 28 m. 20 gon om hg är en jordkällare 5x3 m. st. (80-280 gon) och 1.5 m. dj., öppning mot V. 10 m. V om denna är en jordkällare 6x3 m. st. (Ö-V) och 1.5 m. dj. öppning mot Ö. 10 m. 150 gon om hg är en kolarkoja 4x4 m. st. (Ö-V) 5 m. S om denna är en kolbotten 10 m. i diam. Ö och V om lämningarna är rester av stengärdsgård. Grunderna är beväxta med mossa och granar. Backstuga.
221 10E 8g Torplämning Granberga 1:11 "Skallerbacken". Bebyggelselämningar inom ett 30x20 m. st. område (Ö-V) bestående av 1 husgrund 8x5 m. st. (N-S) med rest av skorstensstock av sinnerstenar och tegel. 20 m. Ö om hg är en jordkällare 5x3 m. st. (Ö-V) och 1.5 m. dj. I NV och S delen av området finns rester av stengärdsgårdar. Lämningarna är beväxta med ungträd, rosor och nässlor. Backstuga.
222 10E 7g Sågverkslämning Mellan Granbergsdalstorp 1:9 Sågverkslämning 20x10 m. st. (N-S), N delen utgörs av en från V stranden utskjutande platå 6x6 m. st. mot S 3 m. h. Längs platåns kant är 6 stenfundament 1 m. h. och 0.4 m. i diam. Omedelbart Ö om platån är kvarnrännan som fört vattnet till S delen av ruinen. Denna del utgörs av plats för kvarnhjulet 6x3 m. st. och 1.5 m. dj. och en passerränna för vattnet. En drivaxel av metall 6 m. l. finns på platsen. Omedelbart V om ruinen är en lastkaj 20 m. l. (N-S) intill 2.5 m. h. mot Ö. 5 m. N om Kvarnruinen är en fördämningsvall 15x4 m. st. (Ö-V) och intill 4 m. h. Lämningarna är byggda av huggna granitblock (0.5-1.5 m. st.). Vegetationen utgörs av lövsly, hallon och gräs. Se skiss i pärm.
223 10E 8g Torplämning Lobergshöjden 1:1 "Korsbäcken". Torplämning inom ett 50x20 m. st. område (70-270 gon) bestående av: En husgrund 9x5 m. st. (80-280 gon) med rest av skorstensstock. 20 m. 70 gon om hg är en jordkällare 5x4 m. st. (70-270 gon) och 1.5 m. dj. Lämningarna är bevuxna med gräs och sly.
224 10E 8g Torplämning Fisklösen 1:1 "Dammtorpet". Torplämningar inom ett 20x40 m. st område (N-S) bestående av: En husgrund diffus med rester av skorstensstock. 25 m. SV om hg är en jordkällare 4x3 m. st. (Ö-V). Lämningarna är beväxta med tät vegetation av sly och nässlor. Torpet anlades 1860 och revs i början av 1920-talet. Första torparen hette Carl-Johan Svensson-Collin som lär ha varit en man med väldiga kroppskrafter. Vid hyttarbetet nere i Karlsdal lär han ha fått 1 1/2 dagspenning p.g.a. sin prestationsförmåga. Hans första fru hette A. M. Andersdotter. Hon dog dock ung och Carl-Johan gifte om sig med Brita-Lisa Hallor. Dessa flyttade sedermera till Pyrbo. Det är hennes namn som går igen i Pyr-Brittas källa. Med från första äktenskapet varen son Carl-Johan Svensson. Han blev sedemera en känd idrottsman och kallade sig då 'Massa' Lindd. Bland annat var han 5:a vid olympiaden i Stockholm 1912 och 2:a i viktkastning i Antwerpen 1920 (Sven Irholm, Domänverket Box 161 Karlskoga). Namn enligt S. Irholm och Granbergsdals byalag.
225 10E 8g Gårdstomt, plats för Fisklösen 1:1 "Fisklösen". Gårdstomt plats för inom ett 80x50 m. st. område (N-S) bestående av plats för husgrund diffus ca 11x8 m. st. (N-S) helt utplanad med enstaka tegelskärvor i markytan. Inom ett område 20-40 m. NNV-NNÖ om bostadshuset är plats för 3 ekonomibyggnader enl. ek. kartan. V om husgrunden är en brunn av cementrör. Området är bevuxet med enstaka bestånd av syrener och äppelträd samt mycket tät vegetation av nässlor och gräs. Gården ligger inom ett 800x150 m. st. område av gamla betes- och odlingsytor. Dessa har använts som landningsbana för flyg i ett senare skede. Området är helt utplanat med i V delen påförd beläggning för landningsbana.
226 10E 8f Bro Torpskog 1:3 Bro 8x6 m. st. (170-370 gon) och 1.5-2 m. h. Byggd av huggna stenblock 0.5-2 m. st. Några av blocken med borrhål. Kvadratiskt genomsläpp för vattnet 0.5x0.4 m. st. Bron finns i en äldre vägbank som i dag används som fästig, den är bevuxen med lövsly och gräs.
227 10E 8e Lösfynd Äsphöjden Lösfynd, tjocknackig flintyxa. L 15.8 cm., br. 4.8 cm. och tj. 3.1 cm. Helt slipad men med tydliga slagmärken. Svagt håleggad. Funnen vid plöjning i åker vid gården Äsphöjden 1885. Ungefärligt fyndplatsangivande.
228 10E 8f Bebyggelselämning Granåsen 1:3 Bebyggelselämning inom ett 40x20 m. st. område (N-S) bestående av en jordkällare 5x4 m. st. (120-320 gon) och 1.5 m. dj. 20 m. S om källaren är en uthusgrund diffus ca 7x7 m. st. (N-S). Området är röjt och avplanat. Markvegetationen består av gräs och nässlor. Husgrund möjligen förstörd av skogsväg. Backstuga enl. häradskartan.
229 10E 8f Torplämning Granberga 1:6 "Skomakartorpet". Torplämning inom ett 50x30 m. st. område (Ö-V) bestående av: en husgrund 8x5 m. st. (Ö-V) med rest av skorstensstock. 25 m. Ö om hg är en jordkällare 6x5 m. st. (N-S) och 2 m. dj. 20 m. S om källaren är en ekonomibyggnadsgrund diffus 10x5 m. (N-S). Lämningarna är beväxta med spireasnår och gräs.
230 10E 8f Torplämning Dalsmund 1:10 "Berga". Torplämningar inom ett 60x40 m. st. område (20-220 gon) bestående av 1 husgrund 7x4 m. st. (170-370 gon) delvis byggd av sinnerstensblock med rest av skorstensstock. 20 m. S om hg är grund efter ekonomibyggnad diffus Ö-V. Inom området finns åtskilliga odlingsrösen. Lämningarna är beväxta med högt gräs och nässlor.
231 10E 8f Gruvhål Ö. Kärne "Blankgruvan (Käregruvan)". Gruvhål 6x2.5 m. st. (160-360 gon) vattenfyllt 0.3 m. ner till vattnet. Omedelbart NÖ om gruvhålet är ett skrotstensvarp 8x4 m. st. (140-340 gon) och intill 1.5 m. h. I ett ca 100x50 m. st. område (160-360 gon) SÖ om gruvhålet är åtskilligt med spridd skrotsten. Begränsning och kvantitet svår att avgöra p.g.a. kraftig övertorvning. På skrotstenen växer granskog. Blankgruvan anges som igenlagd på häradskartan från 1867. Från gruvan togs bl. a. malm till Knappforshyttan. Ev. kan under den övertorvade skrotstenen SÖ om gruvhålet finnas igenlagda gruvhål.
232 10E 8f Torplämning V. Kärne 1:22 "Kutbo". Torplämning inom ett 60x40 m. st. område (Ö-V) bestående av: En husgrund 10x5 m. (10-210 gon) byggd av sinnerstensblock och med rest av skorstensstock. 12 m. 40 gon om hg är en jorddkällare 6x5 m. st. (Ö-V) och 2 m. dj. byggd av sinnerstensblock 30 m. V om hg är en ekonomibyggnadsgrund 9x4 m. st. (N-S). Lämningarna ligger inom ett 200x100 m. st. område (Ö-V) bestående av gamla odlingsytor och betesmark. Lämningarna är beväxta med nässlor, vinbär och björksly.
233 10E 9f Plats med tradition/namn N. Jungfruboda 1:1 "(N. Jungruboda)". Plats med tradition/namn. Namnet Jungfruboda skall enligt spridd muntlig tradition i bygden ha uppkommit när en högbördig Jungfru med följe av väpnare och tjänare tog sin tillflykt upp hit i ödemarken. Detta skall ha hänt år 1350 och det var den framdragande pesten, digerdöden, som den rika frun försöke gömma sig från. Kanske var hon en av Magnus Erikssons hovdamer. Uppgiftslämnare: Byalaget Granbergsdal, Knut Eriksson, Granåsen m. fl. Gården används idag som friluftsstuga. Oklart om det är N. eller S. Jungfruboda som avses.
234 10E 9g Torplämning Gällsjöhöjden 1:4 "Pyrbo". Torplämning bestående av en husgrund 6x3 m. st. (130-330 gon) med rest av skorstensstock. I närområdet finns flera odlingsrösen. Lämningen bevuxen med sly och gräs. Namn enl. Granbergsdals byalag. På häradskartan återfinns endast en byggnadsmarkering. Ödelagt omkr. 1890 enl. uppg. i Karlskoga bergslag Förr och Nu.
235 10E 8h Torplämning Fisklösen "Mörtabo". Torplämning inom ett 60x30 m. st. område (NV-SÖ) bestående av en grund efter bostadshus ca 10x6 m. st. (ÖNÖ-VSV) av slaggsten med rester efter skorstensstockar intill mitten samt utanför VSV kortsidan. I områdets S del är en uthusgrund 5x4 m. st. (ÖNÖ-VSV) av slaggsten samt en jordkällare. Området är beväxt med gles barrskog.
236 11E 0f Gruvhål Silverhyttan 1:1 1) Gruvhål 5x3 m. st. (N-S) vattenfyllt 1-3 m. dj. ned till vattenytan. SV om gruvhålet är ett skrotstensvarp ca 10 m. i diam. och 1.5 m. h. 10 m. 340 gon om gruvhålet är 2 byggnadsgrunder 8x6 m. st. (80-280 gon) resp. 5x5 m. st. (50-250 gon) med öppningar mot N resp. SÖ bestående av 1-2 m. br. och 0.4-0.5 m. h. murar av skrotsten. 23 m. NNV om nr. 1 är: 2) Gruvhål 6x6 m. st. vattenfyllt. I marknivå till 1 m. dj. VSV om nr. 2 är ett skrotstensvarp ca 9 m. i diam. och 0.5 m. h. samt i sluttning mot V intill 3 m. h. 10 m. 390 gon om nr. 2 är spår efter brytning i berghäll ca 15 m. l. och 2 m. h. Forts.
237 11E 0f Gruvhål Silverhyttan 1:1 Gruvhål 12x4 m. st. (165-365 gon). Vattenfyllt 0.5-8 m. dj. ned till vattenytan högst i V delen i bergssluttning. I ÖNÖ delen är en avvattningsränna. 9 m. 170 gon om nr. 1 är en skärpning eller möjligen igenfyllt gruvhål 3-4 m. i diam. vattenfyllt 0.6-1 m. dj. till vattenytan. 7 m. 360 gon om gruvhålet är vid mindre fall av bäck en berghäll ca 4x2 m. st. med spår efter brytning samt omedelbart Ö om denna en mindre vattensamling ca 3 m. i diam. vilken möjligen kan utgöra igenfyllt gruvhål. I anslutning till gruvhålet är två skrotstensvarp 6-7 m. i diam. och 1.7-3 m. h. Ca 35 m. 385 gon om gruvhålet är ett dagbrott oregelbundet ca 40x10 m. st. (190-390 gon) och intill 2 m. dj. Igenlagd silvergruva enligt häradskartan. Upptagen på 1650- eller början på 1660-talet för driften vid silverhyttan enl. Hegardt.
238 10E 8h Lösfynd Karlsdal 1:1 Lösfynd av 2 skafthålsyxor. Påträffade '1854 på Karlsdal Bruks ägor vid sluttningen mot en bäck'. Ungefärlig fyndplatsangivelse. På Örebro resp. Arvika museum förvaras ytterligare 2 skafthålsyxor med fyndort Karlsdal varav någon av dessa kan vara en av de som påträffades 1854.
239 10E 8h Bebyggelselämning, lastbrygga Karlsdal 1:3 Bebyggelselämning, lastbrygga 20x2.5 m. st. (N-S), 1 m. h. mot V i marknivå mot Ö. Uppförd av ställvis cementputsad slaggsten. 3 m. N om ovanstående och i sankt terrängparti är ytterligare en byggnadsgrund 22x5-6 m. st. (N-S) markerad av glest ställda plintar av slaggsten 0.2-0.7 m. h. Lämningarna har troligen samband med hyttdriften vid Karlsdal.
240 10E 8h Fördämningsvall Fisklösen Fördämningsvall 40 m. l. (90-290 gon) 2.5-3 m. br. och intill 1.5 m. h. av intill 1.5 m. st. stenar i kallmur. Ö änden avskuren av väg. Fördämningsvallen övertvärar äldre sträckning av bäck vilken nu endast kan följas i ägogränsmarkeringen på ek. kartbladet.
241 10E 7e Fyndplats Spjuteberg 1:2 Fyndplats för 4 flintavslag 0.5-1 cm. st. och 3 kvartsavslag, ca 1 cm. st. flertalet påträffade i gång från stuga till brygga i för övrigt barrtäckt tallmo. Planeringsarbete har skett på tomten varvid fyllnadsmassor påförts under stugan och sand- och grusmassor i strandplanet. Avslagen kan härröra från dessa. Område är stenbundet och enda tänkbara boplatsläge är platsen för nuv. stuga.
242 10E 7d Fyndplats
Fyndplats för 3 flintavslag påträffade i strandplanet ca 20x5 m. st. (ÖNÖ-VSV). Området SSÖ om stranden är avplanat för sommarstugetomt. Sandstranden utgörs troligen delvis av påförda massor varför man ej kan avgöra om avslagen ev. är sekundära.
243 10E 8f Torplämning Ö. Kärne 1:7 "Bråten". Torplämning bestående av en husgrund 8x4.5 m. st. (N-S) med rest efter skorstensstock i mitten. Grunden är uppförd i slaggsten. Beväxt med tre lövträd. I anslutning till husgrunden är bestånd av syrénbuskar. Närmaste omgivningen tätt överväxt med lövsly. Intill grunden är en gammal uppställd husvagn.
244 10E 9f Gårdstomt plats för S. Jungfruboda 1:2 "S. Jungfruboda". Gårdstomt plats för lokaliserad efter Häradskartan och SGU. På den markerade platsen är ett impediment i nuvarande åkermark ca 15 m. i diam. belamrad med odlingssten och ev. rester efter uppbrutna stengrunder. Den omgivande terrängen utgörs av tämligen ren lera. Den gamla åkermarken N härom utgörs av tät, dikad, granplantering.
245 11E 0f Gränsmärken (?)
1) Gränsmärke eller väghållningssten kvadratisk plint av gråsten 0.2x0.2 m. st. och 0.6 m. h. Inskrift mot SÖ: 342, mot NÖ: 343. Rubbad ur läge vid väghållningsarbete. 1 m. 10 gon om nr. 1 är: 2) Gränsmärke eller väghållningssten rektangulär plint av gråsten 0.25x0.2 m. st. och 0.4 m. h. Inskrift mot SÖ: 1. 10. S. H. 12. 564. Rubbad ur läge vid väghållningsarbete.
246 10E 8e Hammare plats för Linnehöjden "Lanfors nedre". Hammare plats för enl. uppg. i bygden. I Hegardt återges ett värderingsinstrument från 1799 där nedre hammaren anges ligga 'allenast några famnar' från den övre kammaren (Raä nr. 76 Bjurtjärns sn.) samt ett protokoll från 1845 där nedre bruket anges till 'omkring tusende alnar' nedanför övre bruket. På den markerade platsen finns en byggnadsgrund 8x7 m. st. (Ö-V) bestående av intill 0.5 m. h. och 0.5-1 m. br. murar av 0.7-1.2 m. st. gråsten i nedre lagret och cement i övre lagret. Inre dj. 1.2 m. I grunden är en ca 2x1 m. st. plint av gråsten och cement i nivå med yttermuren. Öppning mot S från vilken utgår en stenskodd ränna 15 m. l. (190-390 gon) 2.5 m. br. och intill 1 m. dj. vilken i S delen ansluter till bäckfåra. Ca 15 m. 240 gon om ovanstående är rest efter byggnadsgrund helt raserad end. markerad av spridda gråstensblock. 40-50 m. N om ovanstående är en fördämningsvall 24 m. l. (Ö-V) 2.5 m. br. och intill 3 m. h. med rester av dammluckor av trä. Mellan grunderna och fördämnigsvallen finns diffusa rester efter ytterligare anläggningar helt raserade med påförda schaktmassor och överväxta med tät slyvegetation. Den bevarade byggnadsgrunden är troligen rest efter den kraftverksstation som enl. uppgift i byggden skall ha funnits i området. Enl. Hegardt anlades en hammare med två härdar 1687. 1774 byggdes ett nytt kolhus. 1784-85 byggdes hammaren om. Driften nedlades 1862.
247 10E 6d (Fyndplats/område)
Fyndplats för stenyxa 11.8 cm. l., 6 cm. br. och 3.4 cm. tj. Slipad runt om men främst på eggen. Något skadad i ytan. På ena sidan har ytan inhuggning för skaftning. Förvaras hos upphittarna hr. och fru. Sonneberg.
248 10E 6h (By/gårdstomt) Bofors skjutfält "Älgsimmens gamla tomt". Gårdstomt 100 m. i diam. (NÖ-SV) med en husgrund och en källargrop. Ett flertal odlingsrösen i sluttningen åt NV. En markerad åkerkant i NV. Beväxt med lövträd, granar, syréner och nyponbuskar. Älgsimmens tomtläge enligt karta från 1691. Tomten är övergiven.
249 10E 6h (By/gårdstomt) Bofors skjutfält Gårdstomt 80x50 m. (NNÖ-SSV) med en husgrund till bostadshus 10x6 m. (N-S), en husgrund till stall 8x6 m. (Ö-V) och en källare. Stallet och källaren uppförda av slaggstenar. Läget enligt Karta 1844. Beväxt med planterade granar. Övergiven tomt.