OM KARLSKOGA BERGSLAG.
Nils Kjellin § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 § 10 § 11


Om Karlskoga bergslag
af Nils Gustafsson Kjellin,
»Vermelandus»
Akademisk afhandl., ventilerad i Upsala den 5 maj 1779.
Praeses: C. FR. GEORGII.
Öfvers. från det latinska originalet, tryckt i Upsala samma år.

Samtliga kursiva fotnoter är gjorda av Gustaf Lindberg och de sidhänvisningar han gör avser »Karlskoga bergslag. Historia och beskrifningar», tryckt i Stockholm 1895.

 

 

 

Nils Kjellin, f. 1755 12/2, son till dåvarande komministern i Kroppa och Lungsund, sedermera prosten och kyrkoherden i Karlskoga Gustaf Kjellin och Brita Dahlberg (fr. Skarphyttan); student i Upsala 1773 och magister därstädes 1779, sedan han utgifvit och ventilerat efterföljande historiska afhandling om Karlskoga bergslag; prestvigd 17/11 s. år på kallelse till e. ord. predikant vid adelsfanan; gjorde sedan tjänst som pastorsadjunkt vid Adolf Fredriks församling i Stockholm. Aflade pastoralexamen inför Stockholms stads konsistorium 1781 12/2. Tjenstgörande kongl. hofpredikant 1783 28/5; erhöll, på begäran, tjänstledighet från denna befattning 1785 23/8, för att i embetet biträda sin åldrige fader, jämte nådig befallning till domkapitlet i Karlstad att, efter faderns frånfälle, gifva hofpredikanten Kjellin ett rum på förslaget till Karlskoga pastorat. Förestod här pastorstjänsten under nådåret efter fadern och blef kyrkoherde 1786 8/3 med tillträde 1787 1/5. Prost öfver Visnums kontrakt 1792 4/1. Riksdagsman 1792 och 1812. Predikade på prestmötet 1794. Teol. doktor 1809. Ledamot af Vasaorden 1817, då för tiden en ovanlig utmärkelse. Doktor Kjellin var en fint bildad man med djupa kunskaper och stor förmåga på flera områden. Hans porträtt, måladt i olja och skänkt af hans efterlefvande till Karlskoga kyrka, visar hans ädla, intelligenta drag. Han dog vördad och älskad 1821 4/11.

Gift 1787 med Sara Magdalena Vennerman, dotter af kyrkoherden i Karlskoga Elias Vennerman och Elisabet Bodin (en sonsonsdotter till bergssex- och nämdemannen Nils Israelsson i Bondebyn, Nora socken, omtalad i »Noraskogs arkiv» I: 618). Makarna Kjellin ligga på Karlskoga kyrkogård under en enkel grafsten, omsusad af väldiga lönnar. Af deras barn må här nämnas:

Elis Kjellin, assessor, f. 1791, + 1875, såsom egare till Gelleråsen omtalad sid. 69.

Gustafva Nikolina Kjellin, f. 1801, + 1872. Gift 1824 med brukspatronen å Skogaholm Sten Mauritz Helling, f. 1796, + 1858 som disponent vid Alkvettern (jfr sid. 169). Deras dotter Hilda Karolina Helling, f. 1831, är sedan 1855 gift med brukspatronen m. m. Nils Sundin (sid. 174).

Följande af d:r Kjellin utgifna skrifter uppräknas i HAMMARINS herdaminne: 1) Predikan för Karlskoga häradsrätt i Källmo 1786 1/11, tr. i Örebro s. år; 2) Predikan på jubeldagen 1793 8/3, tr. i Örebro s. år; 3) Predikan på första prestmötesdagen i Karlstad 1794 1/10, tr. i Karlstad 1795; och 4) Likpredikan öfver bergsrådinnan Sara Helena of Geijerstam, född Piscator (jfr sid. 168), i Bjurkärns kyrka 1798 24/5, tr. i Karlstad s. år. Däremot nämnes icke Kjellins akademiska afhandling om Karlskoga.

I föreliggande öfversättning af denna afhandling hafva samtliga ort- och personnamn i regeln återgifvits med enahanda stafningssätt, som begagnats i det latinska originalet.

Utg.