OM KARLSKOGA BERGSLAG.
Nils Kjellin § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 § 10 § 11


Timsälven

 

§ 5.

Synnerligen rik är vår bygd på sjöar och vattendrag. De förnämsta bland sjöarna äro Ullvettern, Frövettern, Alkvettern, Lohn, Immen, Möckeln m), Öhlen, Vilången, Vismen och därtill ett stort antal mindre sjöar och träsk. Väl värd att räkna till de större elfvarnes antal är Knapforsen, hvilken, kommande från sjön Alkvettern, upptager nästan allt vatten, som nedflyter från Filipstads bergslag, äfvensom vattnet från en mängd sjöar och strömdrag, som äro gemensamma för Kristinehamns och Filipstads bergslagsområden samt socknarne Kroppa, Lungsund och Bjurkärn, hvarefter den utflödar i södra ändan af sjön Lohn n). Därifrån för Timselfven vattenmassan vidare fram till järnverken Björkeborn och Bofors, hvarest den afbördar densamma i sjön Möckeln. På kort afstånd härifrån inmynnar äfvenledes i sjön Möckeln den ansenliga Svartelfven, som dessförinnan dels stryker utmed den östliga gränsen af vår trakt, dels äfven flyter inom Karlskoga sockenområde mot söder. Innan Svartelfven berör vår trakt, inflödar i densamma nästan allt det vatten inom Filipstads bergslagsområde, som ej aftömmer sig genom Knapforsen, för att nu ej nämna de vattenflöden, som på skilda håll från Vestmanland, Dalarne och Nerike upptagas i Svartelfven. Ån Vahlan (Vahlåse-elf), som mynnar ut ej långt från de båda förutnämda, tillför vatten från Nerike och lemnar ytterligare ökning åt vattenmängden i sjön Möckeln, i hvilken dessutom på skilda håll ett flertal mindre åar utrinna. Ur denna sjö, som från norr till söder mäter en mil i längd, nedlöper Degerforsen vid järnverken Degerfors och Håkanbohl. Här ändrar den namn och kallas Letelfven, som sedermera mynnar ut i sjön Skagern och därifrån medels Gullspångsån uttömmer sig i den väldiga sjön Wenern.

Mindre betydande vattendrag äro Trösen, Kedjan, Lerelfven, Elgsimsån m. fl., hvilka samtliga inflöda i större vatten för att sedermera vid Degerfors upptagas i Letelfvens vattenmassa. Alla dessa mindre strömmar, undantagandes Trösen och Lerelfven, rinna upp inom vårt bergslagsområde. Dessutom hafva de åar, som stryka förbi städerna Örebro och Kristinehamn, sina källor här på trakten.

__________

m) Högeligen misstager sig TUNELD, då han i sin Geogr. öfver Sverige s. 427, uppger sjön Möckeln vara belägen inom Elfdalens område och att Svartelfven där förenas med Svartån. Elfdalen ligger nämligen 8 ā 10 mil norr om vår trakt.

n) Med dessa vatten sammanflyter ej Svartån, såsom det uppgifves i E. FERNOWS (eljes) välskrifna dissertation De regione Vermelandorum metallica. Ty denna å kommer från Filipstadstrakten och flyter norrut till Elfdalens område, hvarest den förenar sig med Klar- eller Storelfven.