OM KARLSKOGA BERGSLAG.
Nils Kjellin § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 § 10 § 11


Kungseken i Knappfors

 

 

 

§ 9.

Såsom varande föga gammal har vår bygd ej att uppvisa några fornminnen, så framt man icke dit vill räkna den s. k. Knapeken. En mycket gammal sägen förtäljer, att det var under denna ek, som det bekanta aftalet ingicks emellan hertigarne JOHAN och CARL att störta konung ERIK från tronen och därefter sins emellan dela regeringen. Eken, likasom äfven de omgifvande platserna, såsom Knapforsen, Knaphedet o. s. v., säges hafva blifvit uppkallad efter hertigarnes hoffölje (knaparne). I den år 1666 afgifna embetsberättelse, hvaruti Bergskollegium gör konung CARL XI underrättad om bergshandteringens ställning i Vermland, vidröres bland annat denna sak; och vid en domstolstvist från äldre tider, beträffande godset Ahlqvitterns egogränser, sägas tvenne konungar hafva njutit hvila under nämda ek. Ännu i dag kvarstår eken vid Knapforsen och bär årligen blad och ållon. Huru stor vigt man för öfrigt bör tillmäta det bland folket gängse talet, torde icke vara så lätt att afgöra, ej heller är jag i tillfälle att underkasta saken en närmare pröfning. Säkert är dock, att alla samtida berättelser, som omtala denna ryktbara ek, nämna den på sådant sätt, att man icke kan anse den hafva stått annorstädes än i Östergötland, och tilläfventyrs ej långt från staden Vadstena.