KK-projektet Kultur & Historia i
Karlskoga

 

Bakgrund Folkrörelsernas arkiv erhöll under 1998 ett större belopp från Kunskaps- och Kompetensstiftelsen. Under det året satsade KK-stiftelsen på ett antal s k ABM-projekt i landet. ABM står för arkiv, bibliotek och museum. ABM-institutionerna har många gemensamma drag, Bl a förvaltar och tillhandahåller de stora informationsmängder. KK-stiftelsen ville främja kunskapshöjande insatser på IT-området inom ABM-sektorn i landet. Arkivet erhöll projektpengar efter en ansökan betitlad Västernärke på nätet, som lämnats in tillsammans med Örebro läns museum.
Vårt projekt Vårt projekt Projektet i Örebro län leds alltså från ArkivCentrum men omfattar ABM-sektorn i hela länet. Partner i projektet är förutom Länsmuseet också Länsbiblioteket, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Karlskoga bibliotek och Örebro stadsarkiv. Dessa institutioner är företrädda i ledningsgruppen vars ordförande är Göran Henrikson.
Projektets olika delar

1. Utbildning
Under våren 1999 genomfördes en utbildning för framför allt arkivarier och museitjänstemän dels i www dels i e-postanvändning. Varje kurs varade en halv dag och kurserna gavs sammanlagt för de bägge avsnitten fjorton gånger. En kurs där spetskompetens förmedlas till en mindre krets IT-ansvariga och specialister påbörjades under försommaren och löper med olika kursavsnitt under sommaren och hösten. Här har en kurs i webdesign hållits och flera kurser kommer att efterhand ge deltagarna - 9 st - möjlighet att delta i projektets andra del:

2. Tillämpning
Här är syftet att med de vunna kunskaperna på ett attraktivt sätt visa hur ABM-institutioner i samverkan kan presentera information från sina institutioner på nätet. Vi har valt ut en provyta i länet och därvid fastnat för den spännande bruksorten Karlskoga.

Kultur & Historia i Karlskoga

Arbetsnamnet för denna del i projektet är således "Kultur och historia i Karlskoga". Den hemsida vi nu börjat bygga ska försöka ge olika aspekter av Karlskoga och den kommer att fyllas på vartefter projektet framskrider. Under år 2002 fördes sidorna över till Karlskoga kommuns hemsida Här kan Du lämna synpunkter och tips på saker som ska läggas in. Kanske har Du själv material i digital form som Du skulle vilja lämna till webmastern 
för "Kultur & Historia i Karlskoga, 
Jan Christersson, Karlskoga bibliotek

Projektledare för hela KK-projektet har varit:
Göran Henriksson, Arkivcentrum Örebro

Projektdeltagare:
Bo Fransson, Arkivcentrum Örebro, webmaster
Håkan Henriksson Örebro, Arkivcentrum
Jan Christersson, Karlskoga bibliotek
Anna-Lena Elg, Karlskoga bibliotek
Wivianne Wilhemsson, Länsbiblioteket i Örebro län
Anette Johansson, Örebro läns museum
Stefan Nilsson, Örebro stadsarkiv
Göran Ekberg, Kumla kommunarkiv

I projektgruppen ingick i övrigt:
Anders Eklund, Örebro universitetsbibliotek
Helesine Taylor, Karlskoga bibliotek
Lars Skoghäll, Örebro läns museum
Conny Tideman, Örebro stadsarkiv
Jonas Jansson, Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet

Agne Adolfsson - Nya översiktsmenyn!