Karlskoga kyrka
 


Liten historik

Karl IX utfärdade den 1 juli 1586 en skrivelse för herr Oloff att bli kyrkoherde i Karlskoga. Befolkningen vid "Möckelns bodar" fick uppdraget att bygga en kyrka. Han försåg dem med virke från sin skog.

Kyrkan var mycket liten, 12 meter lång och 6,5 meter bred med sadeltak och byggd i liggande timmer. Den hade jordgolv. Kyrkan blev färdig i början på 1600-talet och hade en friliggande klockstapel. Bänkar fanns inte man firade gudstjänst stående.

Samtliga fotografier: Jahn Johansson.


Under 1600-talet byggdes kyrkan till, bl.a. med läktare. Den äldsta kyrkan byggdes om och blev sakristia. Kyrkan försågs även med torn och den spånkläddes. Spånen fick olika utseende beroende på från vilken gård spånen kom.

År 1705 upptäcktes att kyrkans väggar gick isär och kyrkan var på väg att falla omkull. En ombyggnad fick göras och kyrkan erhöll sin korsform. Det utseendet den då fick har i huvudsak bibehållits till våra dagar.

Nästa renovering gjordes 1723 då målningarna i kortaket tillkom. Troligen av Mäster Tobias och hans gesäller. 1774 målades hela kyrkan vit enligt den tidens sed.

Vid 1856-57 års renovering fick kyrkan ny stenfot, nya läktare, ny orgel och stag, som sammanband korsarmarnas ytterväggar.

1891-92 genomgick kyrkan fullständig renovering. Nytt altare, nya bänkar och värmeapparatur installerades.

Centralvärme tillkom 1916 och källaren under sakristian byggdes och elbelysning leddes in.

År 1946-47 restaurerades kyrkan och de gamla övermålade målningarna i kortaket framtogs delvis och konserverades.

Åren 1972-73 restaurerades kyrkan åter och fick då nytt korgolv - brädgolv i överensstämmelse med kyrkans karaktär. Bänkarna byggdes om och fick ny färgsättning. Kyrkorummets belysning och anläggning moderniserades samt värdefull inredning restaurerades. Brudkammare och kapprum inrättades.

Kyrkan har nu 575 sittplatser.

1999 gjordes ett helt nytt spåntak vidare byttes några av de bärande bjälkarna ut.